خط ویژه
خــط ویــژه
021-63511

نام گذاری قدیمی چدن های خاکستری در استاندارد آلمانی (DIN) :
استاندارد DIN 1619   نام گذاری چدن های خاکستری بر اساس استحکام و سختی را تشریح کرده است . این استاندارد در سال های اخیر به  DIN – EN 1561  ، تغییر نام یافته و نام گذاری نیز با تغییراتی همراه شده است . اما بر اساس استاندارد قدیمی نام گذاری این چدن ها با دو حرف GG  شروع و سپس بر اساس دو دسته بندی زیر ادامه می یابد . 
نام گذاری قدیمی چدن های خاکستری بر اساس حداقل استحکام کششی  
برای نام گذاری چدن های خاکستری ابتدا حروف GG  آمده و سپس شماره بعد از آن با ضریب ، حداقل استحکام کششی را در واحد MPa  نشان می دهد . انواع چدن های خاکستری و خواص مکانیکی آن ها را می توان در استاندارد قدیمی  DIN 1691  جستجو کرد.
نام گذاری قدیمی چدن های خاکستری بر اساس مقدار سختی برینل (HB)  : 
در این بخش نیز ابتدا حروف GG  آمده و سپس بعد از آن یک عدد سه رقمی و پسوند  HB  می آید .G  اول به معنی ریخته گری و G  دوم به معنی گرافیت است .
در جدول زیر معادل چدن های خاکستری در استانداردهای جدید و قدیم نشان داده شده است برای اطلاعات بیشتر در رابطه با خواص مختلف این چدن ها (خواص مکانیکی و فیزیکی) می توان به استاندارد DIN -EN 1561   رجوع کرد.

معادل چدن های خاکستری در استانداردهای جدید

 


نام گذاری قدیمی DIN 1692  نام گذاری چدن های مالیبل یا چکش خوار بر اساس نوع عملیات حرارتی استفاده شده و در نتیجه سطح مقطع شکست به دو دسته مغز سیاه و مغز سفید تقسیم می شود . لازم به ذکر است که این استاندارد به استاندارد جدید  DIN – EN 1562  تغییر نام یافته و اطلاعات با تغییراتی همراه است .
نام گذاری قدیمی چدن مالیبل بدون کربن زدایی و آنیل شدن 
این چدن همان چدن چکش خوار مغز سیاه بوده که با حروف GTS  نام گذاری می شود . در بخش ابتدایی نام قدیمی این گروه چدن ها ، از عبارت GTS  استفاده شده  و سپس دو عدد که معرف خواص مکانیکی است ، می آید . عدد اول حداقل استحکام کششی (با ضرب در عدد 10 به واحد MPa  بیان می شود .) و عدد دوم درصد ازدیاد طول نسبی را نشان می دهد .
نام گذاری قدیمی چدن مالیبل کربن زدایی و آنیل شده : 
این چدن همان چدن چکش خوار مغز سفید بوده که با  GTW  نام گذاری می شود . مفاهیم اعداد و حروف در بخش های بعدی نام این چدن همانند چدن چکش خوار مغز سیاه است . 
نام گذاری قدیمی چدن های نشکن در استاندارد آلمانی (DIN)  
استاندارد قدیمی DIN 1639    نام گذاری چدن های نشکن را بر اساس استحکام کششی تشریح نموده است . استاندارد فوق در سال های اخیر به استاندارد جدید  DIN – EN 1563  ، تغییر نام یافته و بنابراین نام گذاری چدن نیز با تغییراتی همراه شده است ، اما بر اساس استاندارد قدیمی نام گذاری این چدن ها با سه حرف  GGG  شروع و سپس عدد بعد از آن ، حداقل استحکام کششی (با ضرب در عدد 10 به واحد MPa بیان می شود ) را نشان می دهد . جدول زیر ، انواع چدن های نشکن را در استاندارد قدیمی نشان می دهد . 

انواع چدن های نشکن

امتیاز به این مطلب:
امتیاز: 3 از 5 - 3 رای

نظرات کاربران

بازگشت