icon
خــط ویــژه
021-63511

فولاد 1.2542

نام محصول :1.2542

بهلر جدید :K450 بریتانیا: BS1 فرانسه: 45WCrV8,45WCV20 ایتالیا:45WCrV8 KU اسپانیا:F.5241,45WCrSi8 آساب:M4 سوئد:2710 روشلینگ:RTW 2H پلدی:Tenax S
دمای برگشت دادن: 650 دمای سخت کردن: 890-930 دمای آنیل کردن: 720-750 دمای آهنگری: 850-1050
C Si Mn S P Cr V W
0.4-0.5 0.8-1.1 0.2-0.4 0.035 0.035 0.9-1.2 0.15-0.2 1.8-2.1
ابزار برش برای ورق های ضخیم همچنین ابزار های دستگاه های پنوماتیک

چغرمگی و مقاومت به ضربه بالا ،اعوجاج نسبتا پایین، سختی پذیری متوسط،ماشین کاری خیلی خوب و سختی در دمای سرخی بالا

سختی: (HB) 225
مقاومت الکتریکی : (Ω.(mm^2)/m) 0.3 دانسیته :(kr/d(m^3)) 8 هدایت حرارتی :(w/mk)25 مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))21010^(-3) ظرفیت گرمایی ویژه:(j/kg.k))460
بازگشت