icon
خــط ویــژه
021-63511

فولاد 1.7176

نام محصول :1.7176

گروه : فولادهای فنر 

بهلر :F300 ژاپن : SUP9 سوئد : 2253 آمریکا :5155
دمای برگشت دادن: 350-550 دمای سخت کردن: 830-860 دمای آنیل کردن: 640-680 دمای آهنگری: 850-1100 دمای نرماله: 850-1100880
C Si Mn S P Cr V
0.47-0.55 0.4 0.7-1.1 0.035 0.035 0.9-1.2 0.1-0.25
فنرهای تخت، فنرهای پیچشی،فنرهای استوانه ای برای وسایل نقلیه و نیز فنرهای بزرگ کششی و فشاری برای محدوده های ویژه

تنش پذیری عالی، شکل پذیری خیلی خوب، خاصیت الستیسیته خوب، مقاوم در برابر خوردگی و مقاوم در برابر سایش

استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))1320-1720 سختی: (HB) 248
دانسیته :(g/c(m^3)) 7.84 مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))21010^(-3)
بازگشت