icon
خــط ویــژه
021-63511
*
*
C Si Mn S P Cr N
0.6-0.68 1.5-1.8 0.7-1 0.05 0.05 0.2-0.4 0.007
فولاد فنر و مارپیچ های با ابعاد بزرگ

فولاد 1.7107 در خانواده فولادهای فنر قرار دارد که از استحکام و خاصیت فنری بالا برخوردار است.

*
مقاومت الکتریکی : (Ω.(mm^2)/m) 0.11 دانسیته :(kr/d(m^3)) 7.8 هدایت حرارتی :(w/mk)58 مدول الاستیسیته :((N/(mm)^2))21010^(-3) ظرفیت گرمایی ویژه:(j/kg.k))460 ضریب انبساط حرارتی:(m/m.k))11.110^(-6)
بازگشت