icon
خــط ویــژه
021-63511
استرالیا :12L14 دانمارک : 11sMnPb0 فرانسه : S 250 Pb ایتالیا :11SMnPb30 - CF 9 SMnPb 28 ژاپن : Sum 23 L اسپانیا : F.210.C- F.210.M آمریکا :G12134,A29(ASTM), A331 (ASTM),12L13(SAE)
دمای برگشت دادن: 150-200 دمای سخت کردن: 880-950
C Si Mn P S Pb
0.14 0.05 0.9-1.3 0.11 0.27-0.33 0.20-0.35
فولاد خوش تراش برای شرایط سنگین با افزوده سرب برای روند بهتر ماشین کاری

فولاد 1.0718 که در خانواده فولاد های خوش تراش قرار دارد بدلیل ماشین کاری بهتر در این فولاد از سرب بیشتری استفاده می شود و دارای استحکام خیلی خوبی می باشد.

استحکام کشش نهایی: ((N/(mm)^2))650-880 سختی: (HB)107-169
مقاومت الکتریکی : (Ω.(mm^2)/m) 0.55 دانسیته :(g/c(m^3)) 7.7 هدایت حرارتی :(w/mk)25
بازگشت