فولادهای قابل عملیات حرارتی (Heat Treatable Steels)

کاربرد :

 • قطعات اتومبیلها و موتورها ، مهندسی مکانیک ، محور قطار ، شافتهای صنعتی .
 • قطعات اتومبیلها و موتورها ، مهندسی مکانیک ، شافتها و غلطک های صنعتی .
 • قطعات ماشین آلات با تنش استاندارد .
 • شفتهای دندانه دار و چرخ دنده ها ، چرخ قطار .
 • قطعات اتومبیلها و موتورها ، مهندسی مکانیک .
 • محور بازوهای اکسل ها ، شاتون ها ، میل مرغکها .
 • عموما در صنایع خودروسازی و ماشین سازی برای ساخت تجهیزات با استحکام بالا .
 • قطعات ماشین آلات برای نیاز های حاد ، شافت های مربوط به صنایع سیمان ، شافت لوکوموتیوها .
 • میل لنگ ها ، شفتهای خارج از مرکز ، قطعات چرخ دنده ها ، شافت های مربوط به صنایع سیمان .
 • اکسل ها ، سر محور اکسل ها ، اجزا فرمان ، قطعات اکستروژن سد .
 • اجزا و قطعات وسایط نقلیه ، میل اکسلها ، قطعات توربین و تجهیزات سر چاهی نفت .
 • رینگ های تایر ، اجزا ساختاری با چغرمگی بالا در خودرو و هواپیما ، غلطک های صنایع فولاد ، میل لنگ ها ، میل اکسل ها .
 • چرخ های دندانه دار ، پنیونها ، شاتونها ، غلطکهای صنایع سیمان و فولاد ، پیچ های مقاوم ، میله های اتصال .

آمریکا

A.I.S.I

SAE/ASTM

سوئد

پلدی

POLDI

 

بهلر BOHLER

آلمان

DIN

محیط خنک کردن

Quenchant

دمای سخت کردن  

Hardening

 

ترکیب شیمیائی

Chemical Composition (%)

مشخصه فولاد

SYMOL DIN

مارک شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

SFAE MARK

Heat Treatable Steels

فولادهای قابل عملیات حرارتی

SS

ASSAB

جدید

(NEW)

قدیم

(OLD)

Other

w

v

Ni

Mo

Cr

Mn

Si

C

1035(SAE)

1572

*

W6W

V935

ENH

1.1181

آب – روغن

840-870,850-880

-

-

-

-

-

-

0.65

0.25

0.35

Ck35

SFAE 1181

1045(SAE)

1672

*

W6H

V945

H.EH

1.1191

آب – روغن

820-850,830-860

-

-

-

-

-

-

0.65

0.25

0.45

Ck45

SFAE 1191

1045(SAE)

1650

*

*

*

*

1.0503

آب – روغن

820-850,830-860

-

-

-

-

-

-

0.65

0.25

0.45

C45

SFAE 0503

1055(SAE)

1655

*

*

*

*

1.0535

آب – روغن

805-835,815-845

-

-

-

-

-

-

0.75

0.25

0.55

C55

SFAE 0535

1064(SAE)

1665

*

*

V960

*

1.1221

آب – روغن

800-830,810-840

-

-

-

-

-

-

0.75

0.35

0.61

Ck60

SFAE 1221

6342H(AMS)

*

*

BOZI

V165

VCN100

1.6511

آب – روغن

820-850

-

-

-

1.05

0.2

1.05

0.65

0.25

0.36

36CrNiMo4

SFAE 6511

4340(SAE)

*

*

*

*

*

1.6562

روغن

820-850

AL=0.028

-

-

1.8

0.35

0.8

0.8

0.3

0.4

40NiCrMo8-4

SFAE 6562

*

*

*

BOZS

V145

VCN200

1.6580

روغن

830-860

 

-

-

2

0.35

2

0.5

0.3

0.3

30CrNiMo8

SFAE 6580

*

34CrNiMo6

705

BOZD

V155

VCN150

1.6582

روغن

830-860

 

-

-

1.5

0.2

1.5

0.5

0.3

0.34

34CrNiMo6

SFAE 6582

5140(SAE)

*

*

AUTO D

V500

*

1.7035

آب – روغن

820-850,830-860

 

-

-

-

-

1.05

0.65

0.25

0.41

41Cr4

SFAE 7035

4130(SAE)

25CrMo4

707

CM3

V340

VCL135

1.7218

آب – روغن

840-870,850-880

 

-

-

-

0.25

1.1

0.7

0.3

0.26

25CrMo4

SFAE 7218

4130(SAE)

34CrMo4

709M

CM4

V330

*

1.7220

آب – روغن

830-860,840-870

 

-

-

-

0.2

1.1

0.7

0.3

0.34

34CrMo4

SFAE 7220

4140(SAE)

42CrMo4

709

CM5

V320

VCL140

1.7225

آب – روغن

820-850,830-860

 

-

-

-

0.2

1.1

0.7

0.3

0.41

42CrMo4

SFEA 7225

 

فولادهای سمانتاسیون (Cemantation Steels)

کاربرد:

 • میل بادامکها ، چرخ دنده های مخروطی و صاف ، مفصلها گادان پینها برای تنش های استاندارد .
 • چرخ دندانه دار ، چرخ زنجیرها ، محور و قطعات تحت تنش زیاد با ابعاد کوچک برای اتومبیل ها .
 • چرخهای تخت ، پنیونهای محرک ، چرخهای دندانه دار برای تنشهای بالا در ابعاد بزرگتر .
 • چرخهای دندانه کوچک میل مرغک ها ، اجزا فرمان ، محورها پینها ، سنبه ها .
 • چرخ دندانه دار ، میل مرغک با اندازه متوسط برای ساخت وسایط نقلیه و دنده ها .
 • اجزا دنده ها و مفصلها ، چرخهای تخت دندانه دار و مخروطی .

آمریکا

A.I.S.I

SAE/ASTM

سوئد

پلدی

POLDI

 

بهلر BOHLER

آلمان

DIN

محیط خنک کردن

Quenchant

دمای سخت کردن  

Hardening

ترکیب شیمیائی

Chemical Composition (%)

مشخصه فولاد

SYMOL DIN

مارک شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

SFAE MARK

CEMANTATION

STEELS

فولادهای سمانتاسیون

SS

ASSAB

جدید

(NEW)

قدیم

(OLD)

Other

w

v

Ni

Mo

Cr

Mn

Si

C

3310(SAE)

*

*

TEM

E200

*

1.5752

آب – روغن حمام نمک

780

800

830

860

620

650

880

980

-

-

-

3.5

-

0.7

0.45

0.3

0.14

14NiCr14

SFAE 5752

4320(SAE)

*

2512

CN1

E230

*

1.5919

آب – روغن – حمام نمک

780

820

830

870

630

650

880

980

-

-

-

1.6

-

1.5

0.5

0.3

0.17

15CrNi6

SFAE 5919

*

*

7210

BEYG OE2

E220

ECN200

1.5920

آب – روغن – حمام نمک

800

830

840

870

630

650

880

980

-

-

-

2

-

2

0.5

0.3

0.18

18CrNi8

SFAE 5920

5115(SAE)

2173

2173

CE2

E410

EM80

1.7131

آب – روغن – حمام نمک

780

820

860

900

650

680

880

980

-

-

-

-

-

0.9

1.2

0.3

0.17

16MnCr5

SFAE 7131

5120(SAE)

*

SMNC21H

CE4

E400

*

1.7147

آب – روغن – حمام نمک

780

820

860

900

650

680

880

980

-

-

-

-

-

1.15

1.25

0.25

0.2

20MnCr5

SFAE 7147

*

*

*

*

E401

*

1.7149

آب – روغن – حمام نمک

780

820

860

900

650

680

880

980

S=0.03

-

-

-

-

1.2

1.3

0.25

0.2

20MnCrS5

SFAE 7149

 

فولادهای مقاوم به دمای بالا (Heat Resistant Steels)

کاربرد :

 • کولکتورها ، لوله های بویلرهای آبی و سوپر هیترها ، غلطکهای صنایع فولاد مقاوم تا دمای 530 درجه سانتیگراد .
 • پیچها و مهره ها ، شافتهای مقاوم در دماهای بالا تا 530 درجه در صنایع فولاد .
 • پیچها و مهره ها ، قطعات بویلر ، موتورهای حرارتی مقاوم تا دمای 530 درجه سانتیگراد .

آمریکا

A.I.S.I

SAE/ASTM

سوئد

پلدی

POLDI

 

بهلر BOHLER

آلمان

DIN

محیط خنک کردن

Quenchant

دمای سخت کردن  

Hardening

 

ترکیب شیمیائی

Chemical Composition (%)

مشخصه فولاد

SYMOL DIN

مارک شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

SFAE MARK

HEAT RESISTANT STEELS

فولادهای مقاوم به دمای بالا

SS

ASSAB

جدید

(NEW)

قدیم

(OLD)

Other

w

v

Ni

Mo

Cr

Mn

Si

C

A182(F12)ASTM

2216

*

*

D330

*

1.7335

روغن - هوا

890-950

Cu≤0.30

-

-

-

0.45

1

0.6

0.25

0.13

13CrMo4-5

SFAE 7335

*

*

*

*

*

*

1.8070

روغن - هوا

900-950

-

-

0.3

0.45

1.35

1.1

0.45

0.45

0.21

21CrMoV5-11

SFAE 8070

*

*

*

*

V340

*

1.7258

روغن - هوا

900-950

-

-

-

-

0.25

1.1

0.7

0.3

0.26

24CrMo5

SFAE 7258

 

فولادهای ابزاری سردکار ( Cold Work Tool Steels )

کاربرد :

 • ابزارهای تراشکاری و پانچ کردن برای شرایط حاد ، تیغه های برش ، ابزار داخل تراشی (برقوزنی).
 • ابزارهای تراشکاری حساس به شکست ، کلاهکها ، قالبهای کله زنی ، تیغه های برشی ، ابزارهای داخل تراشی .
 • سنبه ها (پانچ ها) و ابزارهای برشی برای شرایط حاد ، برقو کارها ، خان کش ها .
 • قالبهای تراش حساس به شکست ، قالبهای نورد پیچ ، برقوزنها ، کلاهکها ، غلطکهای برش صنایع پرفیل ساز .
 • ابزارهای پانچ و برش کاری برای مصالح با ضخامت متوسط ، کلاهکها .
 • قالبها ، ابزارهای برجسته کاری ، ابزار خم کاری ، تیغه های برش برای مصالح ضخیم .
 • مته های مارپیچ و قلاویزها ، برقوزنها ، مته خزنیه ، ابزار رنده کاری و پانچها .
 • ابزار تراشکاری برای پیچ تراشی ، تیغه فرزها ، برقوکار ، پرگارهای آهنی .
 • سنبه ها برای ریل ها و ورق ها ، تیغه های برش سرد ، قالب های بازشو ، مقارها .
 • ابزار برش براس ورق های ضخیم همچنین ابزارهای دستگاههای پنوماتیک .
 • ابزار تراشکاری و سوراخکاری ، تیغه های برش کوچک ، برقو کارها ، شیارزن ها .
 • مرغک های ماشینهای تراش ، دریل ها ، حدیده های پیچ تراش ، تیغه های فرز ، برقوزن ها.
 • فولادهای بلبرینگ و رولبرینگ ، مفصل ها و دیسک ها با ضخامت موثر 50 میلیمتر .
 • انواع قالبهای کله زنی سرد کار برای تنش های بالا ، قالبهای دنده زنی مارپیچ ، تیغ های برش کاری .

آمریکا

A.I.S.I

SAE/ASTM

سوئد

پلدی

POLDI

 

بهلر BOHLER

آلمان

DIN

محیط خنک کردن

Quenchant

دمای سخت کردن  

Hardening

 

ترکیب شیمیائی

Chemical Composition (%)

مشخصه فولاد

SYMOL DIN

مارک شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

SFAE MARK

Heat Treatable Steels

فولادهای قابل عملیات حرارتی

SS

ASSAB

جدید

(NEW)

قدیم

(OLD)

Other

w

v

Ni

Mo

Cr

Mn

Si

C

A681(D3)ASTM

*

USB SR1

2002

K100

SPK

1.2080

روغن-حمام نمک-هوا

940-970

-

-

-

-

-

11

0.3

0.25

2

X210Cr12

SFAE 2080

*

*

XW41

2002 R

K105

SPK NL

1.2601

روغن-حمام نمک-هوا همراه با نیتراسیون

980-1010,1050-1080

-

0.50

0.2

-

0.6

11.5

0.3

0.35

1.6

X165CrMoV12

SFAE 2601

*

2312

XW5

2002 SP

K107

SPKR

1.2436

روغن-حمام نمک-هوا همراه با نیتراسیون

950-980,1020

-

0.70

-

-

-

11.5

0.35

0.35

2.1

X210CrW12

SFAE 2436

A681(D2)ASTM

2310

UHB-SR21

*

K110

*

1.2379

روغن-حمام نمک-هوا همراه با نیتراسیون

1020-1040,1060-1080

-

-

1

-

0.7

11.5

0.3

0.3

1.55

X155CrVMo12-1

SFAE 2379

A2(AISI)

2260

*

*

K305

*

1.2363

روغن-حمام نمک-هوا

950-980

-

-

0.15

-

1

5.1

0.5

0.3

0.98

X100CrMoV51

SFAE 2363

*

*

*

CNB

K600

NWN

1.2767

روغن-هوا

840-870

-

-

-

4

0.25

1.3

0.4

0.25

0.45

X45NiCrMo4

SFAE 2767

A681(L2)ASTM

*

SILVER S

DS SPECIAL

K510

CV

1.2210

آب-روغن

780-810,810-840

-

-

0.1

-

-

0.7

0.3

0.25

1.18

115CrV3

SFAE 2210

A681(01)ASTM

*

DF2

STABIL K

K460

AMUTIT S

1.2510

روغن-حمام نمک

780-820

-

0.60

0.12

-

-

0.5

1.1

0.3

0.95

100MnCrW4

SFAE 2510

*

*

*

TENAX NB

K455

KL,KLD

1.2550

روغن

870-900

-

1.95

0.18

-

-

1.1

0.3

0.6

0.63

60WCrV7

SFAE 2550

A681(S1)ASTM

2710

M4

TENAX N

K450

*

1.2542

آب-روغن

830-850,890-920

-

1.95

0.18

-

-

1

0.3

0.9

0.48

45WCrV7

SFAE 2542

A681(O2)ASTM

*

UHB AROS

STABIL

K720

MST

1.2842

روغن-حمام نمک

790-820

-

-

0.13

-

-

0.35

2

0.25

0.9

90MnCrV8

SFAE 2842

A681(L3)ASTM

*

*

*

K200

*

1.2067

آب – روغن

800-820,830-860

-

-

-

-

-

1.5

0.35

0.3

1

100Cr6

SFAE 2067

A485(2)ASTM

*

*

CRK3R

*

*

1.3520

روغن – حمام نمک

830-870

Cu≤0.30

-

-

-

-

1.5

1.1

0.5

0.9

100CrMn6

SFEA 3520

*

*

*

*

K605

*

1.2721

روغن – هوا

840-870

-

-

-

3.1

-

1

0.5

0.25

0.5

50NiCr13

SFEA 2721

 

فولادهای ابزاری گرم کار (Hot Work Tool Steels)

کاربرد :

 • قالبهای آهنگری تحت شرایط حاد و قالبهای اکستروژن
 • قالبهای ریخته گری تحت فشار برای آلیاژهای سنگین ، قالبهای پرس کاری
 • اکستروژن های سرد شونده با روغن یا هوا و ماندرل های سوراخ کن شمش ، پرس های اکستروژن
 • قالبهای ریخته گری تحت فشار برای فلزات سبک ، ابزارهای پرس های اکستروژن فلزات
 • قالبهای و ماهیچه های ریخته گری تحت فشار ، قالبها برای کار با فلزات غیر آهنی
 • قالبهای آهنگری گرم چکشی و هیدرلیک ، ماندرلهای آهنگری
 • قالبهای آهنگری گرم چکشی و هیدرولیک ، اکستروژن فلزات و ابزارهای اکستروژن لوله
 • محفظه های تزریق دستگاههای ریخته گری تحت فشار ، قالبهای ریخته گری تحت فشار ، قالبهای سانتریفیوژ  برای لوله سازی

آمریکا

A.I.S.I

SAE/ASTM

سوئد

پلدی

POLDI

 

بهلر BOHLER

آلمان

DIN

محیط خنک کردن

Quenchant

دمای سخت کردن  

Hardening

 

ترکیب شیمیائی

Chemical Composition (%)

مشخصه فولاد

SYMOL DIN

مارک شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

SFAE MARK

HOT WORK TOOL STEELS

 فولادهای ابزاری گرم کار

SS

ASSAB

جدید

(NEW)

قدیم

(OLD)

Other

w

v

Ni

Mo

Cr

Mn

Si

C

*

*

*

*

W303

*

1.2367

روغن-حمام نمک-هوا

1030-1080

-

-

0.55

-

2.9

5

0.3

0.25

0.39

X38CrMoV5-3

SFAE 2367

A681(H10)ASTM

*

*

LN

W320

WMD

1.2365

روغن-حمام نمک

1010-1050

-

-

0.5

-

2.8

2.9

0.35

0.3

0.39

X32CrMoV3-3

SFAE 2365

6408A(AMS)

2242

8407

TLI

W302

*

1.2344

روغن-حمام نمک-هوا

1020-1080

-

-

1

-

1.3

5.1

0.4

1

0.39

X40CrMoV5-1

SFAE 2344

6437E(AMS)

*

8407

TLH

W300

USULTRA

1.2343

روغن-حمام نمک-هوا

1000-1040

-

-

0.4

-

1.3

5

0.4

1.1

0.39

X38CrVMoV5-1

SFAE 2343

*

*

*

212D2

W105

WKZ50

1.2567

روغن-حمام نمک-هوا

1060-1100

-

4.25

0.6

-

-

2.4

0.3

0.25

0.32

X30WCrV5-3

SFAE 2567

*

*

SOMDE

TBM EXTRA 1

W500

GNME

1.2714

روغن-هوا

870-900,830-870

-

-

0.1

1.7

0.5

1.1

0.73

0.25

0.55

56NiCrMoV7

SFAE 2714

A681(L6)ASTM

*

ALVAR14

TBM1

W501

GNM

1.2713

روغن

840-870

-

-

0.1

1.65

0.3

0.7

0.75

0.25

0.55

55NiCrMoV6

SFAE 2713

*

*

*

*

W329

*

1.2313

آب - روغن

920-950

-

-

-

-

0.45

2.4

0.3

0.3

0.21

21CrMo10

SFAE 2313

 

فولادهای ابزار کربنی (Carbon Tool Steels)

کاربرد:

 • چکشها ، چنگکها ، کاردها ، تیغه های برش ، پیچ گوشتی
 • نگهدارنده ابزارها ، میله ها ، جاسوزنی ، چکشهای سنگ شکن .
 • ابزار ضربه ای در حالت سرد ، قالبهای برش و پانچ در حالت سرد ، قالبهای باز شو .
 • قالبهای برش و پانچ ، تیغه های برشی ، قالبهای برجسته کاری توپر و تو خالی
 • ابزار سنگ تراشی برای سنگهای تخت ، ابزار برجسته کاری ، داسها و غیره

آمریکا

A.I.S.I

SAE/ASTM

سوئد

پلدی

POLDI

 

بهلر BOHLER

آلمان

DIN

محیط خنک کردن

Quenchant

دمای سخت کردن  

Hardening

 

ترکیب شیمیائی

Chemical Composition (%)

مشخصه فولاد

SYMOL DIN

مارک شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

SFAE MARK

CARBON TOOL STEELS

فولادهای ابزار کربنی

SS

ASSAB

جدید

(NEW)

قدیم

(OLD)

Other

w

v

Ni

Mo

Cr

Mn

Si

C

*

*

*

T6H EXTRA

K945

*

1.1730

آب

800-830

-

-

-

-

-

-

0.7

0.25

0.44

C45W

SFAE 1730

*

*

760

TSW EXTRA

K960

MS60

1.1740

آب – روغن

790-820,800-830

-

-

-

-

-

-

0.7

0.3

0.6

C60W

SFAE 1740

A686(W1)ASTM

*

*

*

K980

*

1.1525

آب

780-810

-

-

-

-

-

-

0.2

0.2

0.8

C80W1

SFAE 1525

T72301(UNS)

1880

*

EZH

K990

PMH100

1.1545

آب

770-800

-

-

-

-

-

-

0.2

0.2

1.05

C105W1

SFAE 1545

*

*

*

POLDI 4

K990

PMH100

1.1645

آب

770-800

-

-

-

-

-

-

0.2

0.2

1.05

C105W2

SFAE 1645

 

فولادهای فنر (Spring Steels)

 • تولید فنر با دقت ابعادی و کیفیت سطح بالا .
 • فنرهای چند لایه ای ، تخت و میله ای تحت پیچش .

آمریکا

A.I.S.I

SAE/ASTM

سوئد

پلدی

POLDI

 

بهلر BOHLER

آلمان

DIN

محیط خنک کردن

Quenchant

دمای سخت کردن  

Hardening

 

ترکیب شیمیائی

Chemical Composition (%)

مشخصه فولاد

SYMOL DIN

مارک شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

SFAE MARK

CARBON TOOL STEELS

فولادهای ابزار کربنی

SS

ASSAB

جدید

(NEW)

قدیم

(OLD)

Other

w

v

Ni

Mo

Cr

Mn

Si

C

1075(SAE)

1774

*

*

*

*

1.1248

روغن

810-840

-

-

-

-

-

-

0.7

0.25

0.75

CK75

SFAE 1248

6150(SAE)

2230

*

CV4

F550

CRV

1.8159

روغن

830-860

-

-

0.15

-

-

1

0.9

0.25

0.5

50CrV4

SFAE 8159

 

فولادهای قالب پلاستک (Plastic Mould Steels)

کاربرد:

 • قالبهای پلاستیک با سایز متوسط و بزرگ ، ابزار جهت فرآیند پلاستیک مصنوعی .
 • قالب پلاستیک برای شرایط شیمیایی و سایش .
 • قالبهای پلاستیک با اندازه متوسط و بزرگ با قابلیت ماشینکاری و پولیش پذیری عالی .

آمریکا

A.I.S.I

SAE/ASTM

سوئد

پلدی

POLDI

 

بهلر BOHLER

آلمان

DIN

محیط خنک کردن

Quenchant

دمای سخت کردن  

Hardening

 

ترکیب شیمیائی

Chemical Composition (%)

مشخصه فولاد

SYMOL DIN

مارک شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

SFAE MARK

PLASTIC MOULD STEELS

فولادهای پلاستیک

SS

ASSAB

جدید

(NEW)

قدیم

(OLD)

Other

w

v

Ni

Mo

Cr

Mn

Si

C

*

*

718

GS3

M200

*

1.2312

روغن- هوا

840-860,860-880

S=0.075

-

-

-

0.2

1.9

1.5

0.4

0.4

40CrMnMoS-8-6

SFAE 2312

*

2314

*

*

M310

*

1.2083

روغن

1000-1050

-

-

-

-

-

12.0

1.0≥

1.0≥

0.42

X42Cr13

SFAE 2083

*

*

*

*

M201

*

1.2311

روغن- هوا

840-860,860-880

-

-

-

-

0.2

1.95

1.45

0.30

0.40

40CrMnMo7

SFAE 2311

 

فولادهای زنگ نزن (Stainless Steels)

کاربرد :

 • قطعات ساختمانی برای کار در آب و بخار
 • آرماتور ، اتصالات ساختمان ، کارد و چنگال با مقاومت خوردگی زیاد
 • تیغه های برش در صنایع چاپ ، قطعات کمپرسور و پمپ ، قطعات توربینهای بخار و آب مصرف در صنایع سد سازی
 • فنر ، رینگ ، پیستون ، پیچ ، مصرف در صنایع سد سازی
 • غلطکهای صنایع چاپ ، مهندسی مکانیک ، قالبهای تولید بلور و شیشه
 • تجهیزات مورد استفاده در صنایع غذایی با قابلیت جوشکاری ، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
 • قطعات و دستگاههای مورد استفاده در صنایع نساجی ، صنایع نفت و پالایشگاهها
 • ساخت دستگاههای مورد استفاده در صنایع شیمیایی و سلولزی ، صنایع نفت و گاز
 • ساخت دستگاهها و وسایل مورد استفاده در صنایع غذایی و شیمیایی
 • وسایل و قطعات مورد استفاده در صنایع غذایی ، نساجی ، سلولزی ، صنایع چاپ ، صنایع نفت و گاز .

آمریکا

A.I.S.I

SAE/ASTM

سوئد

پلدی

POLDI

 

بهلر BOHLER

آلمان

DIN

محیط خنک کردن

Quenchant

دمای سخت کردن  

Hardening

 

ترکیب شیمیائی

Chemical Composition (%)

مشخصه فولاد

SYMOL DIN

مارک شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

SFAE MARK

STAINLESS

STEELS

فولادهای زنگ نزن

SS

ASSAB

جدید

(NEW)

قدیم

(OLD)

Other

w

v

Ni

Mo

Cr

Mn

Si

C

403(AISI)

2301

*

*

2301

*

1.4000

روغن – هوا

950-1000

-

-

-

-

-

13

1

1

0.08

X6Cr13

SFAE 4000

~403(AISI)

2302

*

AK1

2302

*

1.4006

روغن – هوا

950-1000

-

-

-

-

-

12.5

1

0.4

0.11

X12Cr13

SFAE 4006

430(AISI)

2320

*

AK1B

2320

*

1.4016

*

*

-

-

-

-

-

16.5

0.4

0.4

0.05

X6Cr17

SFAE 4016

420(AISI)

2303

*

AK2S

2303

*

1.4021

روغن – هوا

980-1030

-

-

-

-

-

12.5

0.4

0.4

0.2

X20Cr13

SFAE 4021

A5.9(ER420)

*

*

*

*

*

1.4031

روغن – هوا

980-1030

-

-

-

-

-

12.5

1

1

0.36

X39Cr13

SFAE 4031

A31(AISI)

2321

*

AKINT

2321

*

1.4057

روغن – هوا

980-1030

-

-

-

1.6

-

15.9

0.4

0.25

0.19

X17CrNi16-2

SFAE 4057

304(AISI)

2332

*

AKV7

2332

*

1.4301

آب - هوا

1000-1100

N≤0.11

-

-

9.5

-

18.5

1.4

0.5

0.05

X5CrNi18-10

SFAE 4301

316(AISI)

2347

*

AKV EXTRA7

2347

*

1.4401

آب - هوا

1020-1100

N≤0.11

-

-

11

2.2

16

1.4

0.5

0.05

X5CrNiMo17-12-2

SFAE 4401

316L(AISI)

2348

*

AKV EXTRA2

2348

*

1.4404

آب - هوا

1020-1100

N≤0.11

-

-

11.5

2.2

17

1.4

0.5

0.03

X2CrNiMo17-12-2

SFAE 4404

321(AISI)

2337

*

AKVS9

2337

*

1.4541

آب - هوا

1020-1100

Ti 5*C≤0.7

-

-

11

-

18

1.8

0.5

0.08

X6CrNiTi18-10

SFAE 4541

316Ti(AISI)

2350

*

AKV EXTRAS9

2350

*

1.4571

آب - هوا

1020-1120

Ti 5*C≤0.7

-

-

11

2.2

17

1.4

0.5

0.08

X6CrNiMoTi17-12-2

SFAE 4571

 

فولادهای نسوز (Stainless Steels)

 کاربرد:

 • صنایع نفت ، سیمان ، سرامیک ، کوره سازی ، بویلر (پیچ و مهره ، شافت و جعبه های سمانتاسیون و سختکاری)

آمریکا

A.I.S.I

SAE/ASTM

سوئد

پلدی

POLDI

 

بهلر BOHLER

آلمان

DIN

محیط خنک کردن

Quenchant

دمای سخت کردن  

Hardening

 

ترکیب شیمیائی

Chemical Composition (%)

مشخصه فولاد

SYMOL DIN

مارک شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

SFAE MARK

فولادهای نسوز

SS

ASSAB

جدید

(NEW)

قدیم

(OLD)

Other

w

v

Ni

Mo

Cr

Mn

Si

C

310(AISI)

*

*

AKC

H525

ANTINIT FFB

1.4841

آب - هوا

1050-1100

N≤0.11

-

-

20.5

-

25.0

0.2

2.0

0.2

X15CrNiSi25-20

IASC4841

309(AISI)

*

*

*

H550

*

1.4828

آب - هوا

1050-1100

N≤0.11

-

-

12.0

-

20.0

0.2

2.0

0.2

X15CrNiSi20-12

IASC4828

 

فولادهای تندبر(High Speed Steels)

 • ابزارهای ماشین تراش ، مخصوصا تراشهای اتوماتیک .
 • ابزارهای تراشکاری و صفحه تراش با استحکام و چقرمگی بالا
 • ابزارهای خان کشی ، مته مارپیچ ها ، مته مارپیچ ها ، تیغه های اره های دوار

آمریکا

A.I.S.I

SAE/ASTM

سوئد

پلدی

POLDI

 

بهلر BOHLER

آلمان

DIN

محیط خنک کردن

Quenchant

دمای سخت کردن  

Hardening

 

ترکیب شیمیائی

Chemical Composition (%)

مشخصه فولاد

SYMOL DIN

مارک شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

SFAE MARK

 

HIGH SPEED STEELS

 

فولادهای تندبر

SS

ASSAB

جدید

(NEW)

قدیم

(OLD)

Other

w

v

Ni

Mo

Cr

Mn

Si

C

*

*

HSP15

*

S700

*

1.3207

روغن-هوا-حمام نمک

1200-1240

Co=10.0

9.50

3.2

-

3.6

4

-

-

1.26

S10-4-3-10

IASC3207

A600(ASTM)

*

*

MAX.S.M.55

S305

SPAPIDE500

1.3255

روغن-هوا-حمام نمک

1240-1280

Co=4.75

18.00

1.5

-

0.65

4.3

-

-

0.81

HS.18-1-2-5

IASC3255

A600(M2)

2722

HSP41

MAX.S.M.50

S600

SPAPID.MO

1.3343

روغن-هوا-حمام نمک

1190-1230

-

6.35

1.8

-

5

4.1

-

-

0.9

S6-5-2

IASC3343