logo
logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000


قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت با ارزش افزودهقیمت انواع ورق گالوانیزه :


با توجه به نوسانات لحظه ای قیمت در بازار، شما عزیزان می توانید، برای اطلاعات بیشتر و قیمت دقیق تر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت محل تحویل واحد
2 1000 شهریار تبریز
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
2 1250 شهریار تبریز
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
2.5 1000 شهریار تبریز
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
2.5 1250 شهریار تبریز
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
3 1000 شهریار تبریز
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
3 1250 شهریار تبریز
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
قیمت ورق گالوانیزه مبارکه
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت محل تحویل واحد
0.4 1000 مبارکه
575,520
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.5 1000 مبارکه
521,020
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.5 1250 مبارکه
521,020
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.6 1000 مبارکه
504,670
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.6 1250 مبارکه
504,670
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.7 1000 مبارکه
497,040
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.7 1250 مبارکه
488,320
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.8 1000 مبارکه
481,780
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.8 1250 مبارکه
481,780
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.9 1000 مبارکه
488,320
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.9 1250 مبارکه
483,960
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1 1250 مبارکه
488,320
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.5 1250 مبارکه
589,690
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
2 1250 مبارکه
597,320
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت محل تحویل واحد
0.4 1000 شهرکرد
579,880
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.5 1000 شهرکرد
524,290
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.5 1250 شهرکرد
524,290
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.6 1000 شهرکرد
506,850
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.6 1250 شهرکرد
506,850
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.7 1000 شهرکرد
501,400
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.7 1250 شهرکرد
494,860
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.8 1000 شهرکرد
485,050
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.8 1250 شهرکرد
485,050
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.9 1000 شهرکرد
486,140
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.9 1250 شهرکرد
486,140
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1 1000 شهرکرد
488,320
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1 1250 شهرکرد
490,500
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.25 1000 شهرکرد
490,500
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.25 1250 شهرکرد
490,500
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.5 1000 شهرکرد
594,050
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.5 1250 شهرکرد
594,050
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
2 1000 شهرکرد
599,500
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
2 1250 شهرکرد
597,320
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
قیمت ورق گالوانیزه کاشان
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت محل تحویل واحد
0.3 1000 کاشان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.4 1000 کاشان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.4 1250 کاشان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.45 1000 کاشان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.45 1250 کاشان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.5 1000 کاشان
534,100
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.5 1250 کاشان
530,830
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.55 1000 کاشان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.55 1250 کاشان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.6 1000 کاشان
510,120
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.6 1250 کاشان
510,120
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.7 1000 کاشان
501,400
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.7 1250 کاشان
492,680
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.8 1000 کاشان
485,050
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.8 1250 کاشان
485,050
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.9 1000 کاشان
487,230
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.9 1250 کاشان
487,230
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1 1000 کاشان
490,500
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1 1250 کاشان
490,500
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.25 1000 کاشان
488,320
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.25 1250 کاشان
488,320
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.5 1000 کاشان
591,870
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت محل تحویل واحد
0.4 1000 هفت الماس
577,700
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.4 1250 هفت الماس
572,250
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.5 1000 هفت الماس
52,320
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.5 1250 هفت الماس
528,650
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.6 1000 هفت الماس
506,850
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.6 1250 هفت الماس
506,850
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.7 1000 هفت الماس
500,310
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.7 1250 هفت الماس
499,220
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.8 1000 هفت الماس
482,870
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.8 1250 هفت الماس
483,960
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.9 1000 هفت الماس
491,590
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.9 1250 هفت الماس
485,050
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1 1000 هفت الماس
490,500
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1 1250 هفت الماس
490,500
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.25 1000 هفت الماس
490,500
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.25 1250 هفت الماس
490,500
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.5 1000 هفت الماس
591,870
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.5 1250 هفت الماس
591,870
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
2 1000 هفت الماس
595,140
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
2 1250 هفت الماس
595,140
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
2.5 1000 هفت الماس
607,130
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
2.5 1250 هفت الماس
610,400
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
قیمت ورق گالوانیزه تاراز
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت محل تحویل واحد
0.4 1000 تاراز
577,700
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.5 1000 تاراز
525,380
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.5 1250 تاراز
525,380
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.6 1000 تاراز
509,030
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.6 1250 تاراز
509,030
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.7 1000 تاراز
500,310
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.7 1250 تاراز
495,950
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.8 1000 تاراز
480,690
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.8 1250 تاراز
485,050
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.9 1000 تاراز
490,500
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
0.9 1250 تاراز
488,320
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1 1000 تاراز
487,230
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1 1250 تاراز
490,500
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.2 1000 تاراز
490,500
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.2 1250 تاراز
490,500
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.5 1000 تاراز
592,960
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
1.5 1250 تاراز
592,960
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
2 1000 تاراز
599,500
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم
2 1250 تاراز
596,230
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ رول بنگاه تهران کیلوگرم

نمایندگی کسمک ترکیه
نمایندگی بهلر اتریش
عاملیت فروش فولاد آلیاژی
نمایندگی فولاد آلیاژی اصفهان

کاربرد و نحوه تشخیص ورق گالوانیزه

با کمی دقت در اطرافمان؛ بخصوص، محیط آشپزخانه، متوجه می شویم که بسیاری از لوازم مورد استفاده ما از چای ساز و مخلوط کن گرفته تا اجاق گاز، یخچال، ماشین ظرفشویی و لباسشویی از ورق فلزی ساخته شده است. این محصولات از نظر تکنولوژی ساخت، آلیاژهای به‌ کار برده شده برای ساخت آن‌ ها، رنگ، نوع کاربرد و … با هم متفاوت هستند. یکی از محصولات پرکاربرد کارخانجات آهن و فولاد، ورق گالوانیزه است که ابداع و تولید آن تحول عظیمی در صنایع مختلف ایجاد کرده است. بخصوص در دهه های اخیر که سبک زندگی مدرن شهری، این ملزومات خاص را به خانه ها وارد کرده است.

این ورق ها به دلیل پوشش خاصی که دارند چون دچار زنگ زدگی نمی شوند در صنایع مختلف کاربرد بسیار زیادی دارند. همین موضوع باعث شده که ورق های گالوانیزه بین عموم از محبوبیت برخوردار شود. این سوال پیش می آید که ورق گالوانیزه چیست؟ ساختار آن چیست؟ در ادامه با کاربرد ورق گالوانیزه بیشتر آشنا خواهید شد.

احتمالا شما هم کلمه گالوانیزه به گوشتان خورده و اطلاعاتی در این خصوص دارید. ورقی که در زندگی امروزی بشر، نقش مهمی ایفا می کند. از لوازم کوچک و ریز اطرافمان تا لوازم بزرگ و حیاتی به شکل قابل توجهی از این ورق تهیه شده است. طبق تعریف علمی؛ گالوانیزه، در اصل نوعی ورق فولادی است که از طریق فرآیند گالوازیناسیون، با عنصر روی پوشش داده شده است. این پوشش با ایجاد یک مانع مداوم، از ورود رطوبت و اکسیژن به فولاد جلوگیری می کند. ورق های گالوانیزه علاوه بر برخورداری از مقاومت مطلوب در جدا شدن و ترکیب پوشش با سطح فولاد، به دلیل داشتن سطح براق و شکل پذیری عالی نیز معروف هستند. با این روش، حتی اگر رویه ورق، دچار خراش شود، فلز روی از ایجاد خوردگی در فولاد جلوگیری می ‌کند.

خواص ورق گالوانیزه

مقاومت در برابر خوردگی، ظاهر خوب سطح و شکل پذیری مناسب برای برآوردن نیازها در کاربرهای کشش عمیق از ویژگی های ورق گالوانیزه است. به شرط عملیات پیش تصفیه مناسب، این مقطع، از رنگ پذیری خوبی برخوردار است. همچنین ورق گالوانیزه قابلیت جوش خوب، سختی، شکل پذیری و چسبندگی مناسبی هم دارد. پوشش گالوانیزه در برابر آسیب موجب می شود که در حین برخورد خشن به خوبی از فلز محافظت کند.

ضخامت پوشش نیز متناسب با جرم پوشش است. ضخامت پوشش های گالوانیزه گرم با ضخامت لایه های آلیاژ روی و آهن که هنگام واکنش فولاد با روی ایجاد می شود، تعیین می شود. ضخامت بالای پوشش فولاد گالوانیزه باعث مقاومت بهتر در برابر خوردگی و دوام بیشتر می شود؛ با این حال، می تواند منجر به شکل پذیری پایین فولاد نیز شود.

استحکام کششی لایه پوشش داده شده با روی، با افزایش ضخامت افزایش می یابد. ضمن اینکه، در گوشه ها و لبه ها، پوشش های گالوانیزه کمی ضخیم تر است که مزیت مهمی نسبت به اکثر پوشش های آلی محسوب می شود که در برخی مناطق بحرانی نازک می شوند.

انواع ورق گالوانیزه

ورق های گالوانیزه با توجه به نوع فرآیند گالوانیزاسیون، به یکی از روش های گرم یا سرد مقاوم سازی می شوند. این ورق ‌های فولادی در مذاب روی قرار می گیرند و در برابر انواع ضربه، ساییدگی، اکسیداسیون، خراشیدگی و غیره مقاوم می‌ شوند. شرکت‌ های سازنده با توجه به تفاوت ورق گالوانیزه گرم و سرد از بین روش‌ های گالوانیزاسیون عموما روش گرم را انتخاب می کنند. دلیل این امر هم استاندارد بودن و بهتر بودن این روش نسبت به روش سرد است. ورق گالوانیزه ذوزنقه ای نیز یکی از انواع ورق گالوانیزه است.

• ورق گالوانیزه گرم

طی 10 مرحله، فرایند گالوانیزاسیون گرم انجام می شود. ورق گالوانیزه گرم با فرآیند گالوانیزاسیون گرم که شامل غوطه وری ورق های فولادی در حمامی از عنصر روی مذاب است تولید می شود. طی این فرآیند ابتدا ورق های فولادی در کوره تا 120 درجه سانتیگراد حرارت دیده و سپس پوشش روی به شکل یک نوار پیوسته روی بستر فولادی، با عبور ورق های یاد شده از حمام روی مذاب با دمای 450 درجه سانتیگراد و با سرعت حدود 180 متر بر دقیقه تشکیل می شود. در حمام پوشش روی، محصول فولادی به دور یک رول غوطه ور پیچیده می شود و با فلز مذاب روی واکنش داده و پوشش چسبنده را تشکیل می دهد و سپس در جهت عمودی خارج می شود. پس از خروج فولاد پوشش داده شده از حمام، هرگونه روی مذاب اضافی با استفاده از هوای با فشار بالا از سطح ورق حذف می شود تا ضخامت پوشش مورد نظر حفظ و کنترل شود. سرانجام، به فولاد اجازه داده می شود تا سرد شود و پوشش روی، بر روی سطح آن سفت شود. جامد شدن فلز مذاب قبل از تماس با رول دیگر برای جلوگیری از آسیب یا تغییر شکل پوشش روی مهم است.

• ورق گالوانیزه سرد

گالوانیزه سرد با سایر انواع گالوانیزه تفاوت دارد به این دلیل که یک فرآیند نقاشی واقعی است. در این فرآیند، روی به صورت الکترولیتی روی ورق فولادی رسوب می کند و چون مثل فرآیند گالوانیزه گرم افزایش دما وجود ندارد به آن گالوانیزه سرد گفته می شود. در این روش از یک پولیش غنی شده از روی مبتنی بر رزین استفاده می شود. روش های آماده سازی برای گالوانیزه سرد با حذف اولیه کالامین در صورت وجود و از بین بردن چربی و گرد و غبار سطح فلز انجام می شود. از مزایای این فرایند می توان به کنترل دقیق ضخامت پوشش اشاره کرد؛ در حالی که محدودیت این فرآیند این است که دستیابی به پوشش های ضخیم ارائه شده توسط فرایند گالوانیزه گرم معمولا با این روش امکان پذیر نیست.

استانداردهای تولید ورق گالوانیزه

اغلب تولیدات ورق گالوانیزه در بازار داخلی بر اساس استاندارد کشورهای اروپایی صورت می گیرد و در بعضی موارد بر اساس استاندارد کشور ژاپن به مرحله تولید می رسند. استانداردهای تولید ورق گالوانیزه شامل اصول کلی فرآیند تولید نظیر ترکیب شیمیایی، نوع فولاد مورد استفاده، کیفیت سطح، عملیات سطحی مورد نیاز و سطح نهایی و تمام شده ورق گالوانیزه می شوند و اکثر کارخانجات تولید کننده این نوع ورق، ورق های گالوانیزه خود را با استانداردهای EN 10346 و EN 10346 تولید می کنند.

عمر مفید ورق گالوانیزه چقدر است؟

ورق گالوانیزه، محصول فولادی با ارزش افزوده است که علاوه بر محکم بودن، دارای وزن سبک، رنگ روشن و مقاوم در برابر خوردگی هستند. علاوه بر آن حمل و نقل آسانی هم دارند. این ورق ها به صورت کویل یا راه راه هستند که حدود 12/0 میلیمتر تا 2 میلیمتر ضخامت دارند. عرض آن ها هم تا 1830 میلیمتر تولید می شوند. همچنین وزن پوشش روی از 100 گرم بر متر مربع تا 750 گرم بر متر مربع متغیر است. ناگفته نماند که وزن پوشش روی با ضخامت ورق فولادی و کاربرد ورق فولادی گالوانیزه متفاوت است.

نحوه تشخیص ورق گالوانیزه

یکی از سوالاتی که برای خریداران ورق گالوانیزه پیش می آید چگونگی تشخیص ورق گالوانیزه است. به طور کلی ورق های گالوانیزه پس از تولید از سطح براق، صیقلی و درخشان تری نسبت به سایر ورق ها برخوردار هستند. انواع مختلف این محصول بر اساس سرعت سرد نمودن ورق و مقدار فلز روی مصرفی برای پوشش دهی ظاهر متفاوتی دارند. ورق های گالوانیزه بر اساس ظاهر به سه دسته ورق گالوانیزه بدون گل، گل ریز و گل درشت تقسیم می شوند. با توجه به کیفیت عنصر روی به کار رفته در فرآیند گالوانیزاسیون، اگر روی از خلوص بالایی برخوردار نباشد، ناخالصی های آن در پوشش ایجاد شده روی ورق های گالوانیزه، لکه هایی طرح دار موسوم به گل را ایجاد می کنند که از آن ها می توان جهت تشخیص این نوع ورق بهره برد. با این وجود ممکن است همه ورق های گالوانیزه از چنین طرح هایی برخوردار نباشند. همچنین این محصولات به دو صورت مختلف کلاف و یا ورق های برش خورده تولید و روانه بازار مصرف می شوند.