logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
logo

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت با ارزش افزوده


قیمت انواع ورق :


با توجه به نوسانات لحظه ای قیمت در بازار، شما عزیزان می توانید، برای اطلاعات بیشتر و قیمت دقیق تر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
2 1000*2000 فولاد مبارکه
378,230
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ برش خورده بنگاه تهران
3 1000*2000 فولاد مبارکه
362,970
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ برش خورده بنگاه تهران
4 1000*2000 فولاد مبارکه
362,970
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ برش خورده بنگاه تهران
2 1250*2500 فولاد مبارکه
370,600
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ برش خورده بنگاه تهران
4 1250*2500 فولاد مبارکه
357,520
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ برش خورده بنگاه تهران
3 2500*1250 فولاد مبارکه
357,520
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ برش خورده بنگاه تهران
3 6000*1500 فولاد مبارکه
343,350
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ برش خورده بنگاه تهران
4 6000*1500 فولاد مبارکه
343,350
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ برش خورده بنگاه تهران
5 6000*1500 فولاد مبارکه
331,360
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ برش خورده بنگاه تهران
5 6000*1500 فولاد مبارکه
353,160
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك بنگاه تهران
6 6000*1500 فولاد مبارکه
333,540
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ برش خورده بنگاه تهران
6 6000*1500 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ فابریك بنگاه تهران
8 6000*1500 فولاد مبارکه
334,630
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ فابریك بنگاه تهران
8 6000*1500 فولاد مبارکه
331,360
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ برش خورده بنگاه تهران
10 6000*1500 فولاد مبارکه
334,630
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ فابریك بنگاه تهران
10 6000*1500 فولاد مبارکه
331,360
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ برش خورده بنگاه تهران
12 6000*1500 فولاد مبارکه
331,360
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ برش خورده بنگاه تهران
12 6000*1500 فولاد مبارکه
334,630
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ فابریك بنگاه تهران
15 6000*1500 فولاد مبارکه
334,630
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ فابریك بنگاه تهران
15 6000*1500 فولاد مبارکه
331,360
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ برش خورده بنگاه تهران
قیمت ورق سیاه گیلان
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
10 1000 گیلان
313,920
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ رول کارخانه
12 1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ رول کارخانه
15 1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ رول کارخانه
3 1000*2000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شیت بنگاه تهران
4 1000*2000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شیت بنگاه تهران
6 1000*2000 گیلان
317,190
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شیت بنگاه تهران
10 1250 گیلان
313,920
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ رول کارخانه
12 1250 گیلان
313,920
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ رول کارخانه
15 1250 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ رول کارخانه
6 1250*2500 گیلان
317,190
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شیت بنگاه تهران
6 6000*1000 گیلان
317,190
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ برش خورده بنگاه تهران
10 6000*1000 گیلان
317,190
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شیت بنگاه تهران
12 6000*1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شیت بنگاه تهران
15 6000*1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ شیت بنگاه تهران
6 6000*1250 گیلان
317,190
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شیت بنگاه تهران
8 6000*1250 گیلان
317,190
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شیت بنگاه تهران
10 6000*1250 گیلان
317,190
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شیت بنگاه تهران
12 6000*1250 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شیت بنگاه تهران
15 6000*1250 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ شیت بنگاه تهران
قیمت ورق سیاه اکسین اهواز
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
8 12000*2000 اکسین اهواز
396,760
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك کارخانه
10 12000*2000 اکسین اهواز
366,240
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك بنگاه تهران
12 12000*2000 اکسین اهواز
350,980
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك کارخانه
12 12000*2000 اکسین اهواز
365,150
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك بنگاه تهران
15 12000*2000 اکسین اهواز
343,350
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ فابریك کارخانه
20 12000*2000 اکسین اهواز
307,380
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك کارخانه
25 12000*2000 اکسین اهواز
292,120
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك کارخانه
25 12000*2000 اکسین اهواز
308,470
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك بنگاه تهران
35 12000*2000 اکسین اهواز
312,830
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك کارخانه
40 12000*2000 اکسین اهواز
312,830
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ فابریك کارخانه
50 12000*2000 اکسین اهواز
328,090
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ فابریك کارخانه
50 12000*2000 اکسین اهواز
349,890
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ فابریك بنگاه تهران
8 2000*6000 اکسین اهواز
421,830
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك بنگاه تهران
8 6000*2000 اکسین اهواز
396,760
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك کارخانه
10 6000*2000 اکسین اهواز
350,980
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك کارخانه
10 6000*2000 اکسین اهواز
365,150
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك بنگاه تهران
12 6000*2000 اکسین اهواز
350,980
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك کارخانه
12 6000*2000 اکسین اهواز
365,150
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریک بنگاه تهران
15 6000*2000 اکسین اهواز
343,350
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ فابریك کارخانه
15 6000*2000 اکسین اهواز
358,610
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ فابریك بنگاه تهران
20 6000*2000 اکسین اهواز
307,380
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك کارخانه
20 6000*2000 اکسین اهواز
322,640
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك بنگاه تهران
25 6000*2000 اکسین اهواز
292,120
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك کارخانه
25 6000*2000 اکسین اهواز
308,470
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك بنگاه تهران
30 6000*2000 اکسین اهواز
303,020
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك کارخانه
30 6000*2000 اکسین اهواز
321,550
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك بنگاه تهران
35 6000*2000 اکسین اهواز
334,630
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك کارخانه
35 6000*2000 اکسین اهواز
327,000
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شیت بنگاه تهران
40 6000*2000 اکسین اهواز
312,830
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ فابریك کارخانه
40 6000*2000 اکسین اهواز
329,180
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ فابریك بنگاه تهران
45 6000*2000 اکسین اهواز
299,750
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریك کارخانه
45 6000*2000 اکسین اهواز
323,730
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریك بنگاه تهران
50 6000*2000 اکسین اهواز
328,090
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ فابریك کارخانه
60 6000*2000 اکسین اهواز
353,160
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ فابریك کارخانه
60 6000*2000 اکسین اهواز
308,470
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ فابریك بنگاه تهران
70 6000*2000 اکسین اهواز
340,080
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ فابریك کارخانه
70 6000*2000 اکسین اهواز
355,340
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ فابریك بنگاه تهران
80 6000*2000 اکسین اهواز
336,810
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریك کارخانه
80 6000*2000 اکسین اهواز
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ فابریك بنگاه تهران
قیمت ورق سیاه قطعات
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
10 6000*1200 قطعات
301,930
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شیت کارخانه
10 6000*1200 قطعات
301,930
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شیت بنگاه تهران
12 6000*1200 قطعات
301,930
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شیت کارخانه
12 6000*1200 قطعات
301,930
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شیت بنگاه تهران
15 6000*1200 قطعات
301,930
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ شیت بنگاه تهران
15 6000*1200 قطعات
301,930
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ شیت کارخانه
قیمت ورق سیاه کاویان
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
12 6000*1250 کاویان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك بنگاه تهران
15 6000*1250 کاویان
304,110
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ شیت کارخانه
15 6000*1250 کاویان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ فابریك بنگاه تهران
20 6000*1250 کاویان
272,500
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شیت کارخانه
20 6000*1250 کاویان
281,220
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك بنگاه تهران
25 6000*1250 کاویان
272,500
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شیت کارخانه
25 6000*1250 کاویان
281,220
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شیت بنگاه تهران
30 6000*1250 کاویان
272,500
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شیت کارخانه
30 6000*1250 کاویان
287,760
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك بنگاه تهران
35 6000*1250 کاویان
272,500
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شیت کارخانه
35 6000*1250 کاویان
287,760
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك بنگاه تهران
40 6000*1250 کاویان
272,500
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ فابریک کارخانه
40 6000*1250 کاویان
296,480
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ فابریك بنگاه تهران
12 6000*1500 کاویان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك بنگاه تهران
15 6000*1500 کاویان
330,270
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ فابریك کارخانه
15 6000*1500 کاویان
343,350
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ فابریك بنگاه تهران
20 6000*1500 کاویان
293,210
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شیت کارخانه
20 6000*1500 کاویان
304,110
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك بنگاه تهران
25 6000*1500 کاویان
293,210
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك کارخانه
25 6000*1500 کاویان
301,930
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شیت بنگاه تهران
30 6000*1500 کاویان
293,210
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شیت کارخانه
30 6000*1500 کاویان
301,930
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك بنگاه تهران
35 6000*1500 کاویان
293,210
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ شیت کارخانه
35 6000*1500 کاویان
306,290
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ فابریك بنگاه تهران
40 6000*1500 کاویان
293,210
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ شیت کارخانه
40 6000*1500 کاویان
306,290
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ فابریك بنگاه تهران
قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
2 1000 شهریار تبریز
419,650
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
2 1250 شهریار تبریز
412,020
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
2.5 1000 شهریار تبریز
442,540
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
2.5 1250 شهریار تبریز
445,810
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
3 1000 شهریار تبریز
430,550
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
3 1250 شهریار تبریز
463,250
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
قیمت ورق گالوانیزه مبارکه
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
0.4 1000 مبارکه
468,700
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.5 1000 مبارکه
452,350
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.5 1250 مبارکه
446,900
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.6 1000 مبارکه
446,900
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.6 1250 مبارکه
446,900
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.7 1000 مبارکه
436,000
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.7 1250 مبارکه
436,000
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.8 1000 مبارکه
422,920
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.8 1250 مبارکه
422,920
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.9 1000 مبارکه
422,920
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.9 1250 مبارکه
422,920
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1 1250 مبارکه
422,920
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1.5 1250 مبارکه
426,190
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
2 1250 مبارکه
421,830
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
0.4 1000 شهرکرد
487,230
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.5 1000 شهرکرد
450,170
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.5 1250 شهرکرد
449,080
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.6 1000 شهرکرد
434,910
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.6 1250 شهرکرد
432,730
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.7 1000 شهرکرد
413,110
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.7 1250 شهرکرد
419,650
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.8 1000 شهرکرد
406,570
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.8 1250 شهرکرد
406,570
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.9 1000 شهرکرد
406,570
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.9 1250 شهرکرد
406,570
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1 1000 شهرکرد
406,570
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1 1250 شهرکرد
406,570
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1.25 1000 شهرکرد
406,570
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1.25 1250 شهرکرد
406,570
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1.5 1000 شهرکرد
413,110
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1.5 1250 شهرکرد
413,110
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
2 1000 شهرکرد
418,560
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
2 1250 شهرکرد
418,560
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
قیمت ورق گالوانیزه کاشان
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
0.3 1000 کاشان
566,800
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.4 1000 کاشان
554,810
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.4 1250 کاشان
493,770
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.45 1000 کاشان
539,550
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.45 1250 کاشان
486,140
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.5 1000 کاشان
459,980
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.5 1250 کاشان
452,350
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.55 1000 کاشان
502,490
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.55 1250 کاشان
473,060
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.6 1000 کاشان
437,090
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.6 1250 کاشان
434,910
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.7 1000 کاشان
413,110
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.7 1250 کاشان
419,650
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.8 1000 کاشان
406,570
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.8 1250 کاشان
406,570
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.9 1000 کاشان
406,570
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.9 1250 کاشان
406,570
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1 1000 کاشان
406,570
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1 1250 کاشان
406,570
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1.25 1000 کاشان
406,570
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1.25 1250 کاشان
406,570
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1.5 1000 کاشان
413,110
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
0.4 1000 هفت الماس
480,690
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.4 1250 هفت الماس
473,060
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.5 1000 هفت الماس
443,630
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.5 1250 هفت الماس
442,540
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.6 1000 هفت الماس
428,370
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.6 1250 هفت الماس
426,190
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.7 1000 هفت الماس
406,570
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.7 1250 هفت الماس
413,110
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.8 1000 هفت الماس
400,030
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.8 1250 هفت الماس
400,030
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.9 1000 هفت الماس
400,030
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.9 1250 هفت الماس
400,030
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1 1000 هفت الماس
400,030
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1 1250 هفت الماس
400,030
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1.25 1000 هفت الماس
400,030
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1.25 1250 هفت الماس
400,030
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1.5 1000 هفت الماس
406,570
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1.5 1250 هفت الماس
406,570
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
2 1000 هفت الماس
412,020
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
2 1250 هفت الماس
412,020
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
2.5 1000 هفت الماس
441,450
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
2.5 1250 هفت الماس
444,720
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
قیمت ورق گالوانیزه تاراز
ضخامت سایز سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
0.4 1000 تاراز
487,230
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.5 1000 تاراز
450,170
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.5 1250 تاراز
449,080
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.6 1000 تاراز
434,910
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.6 1250 تاراز
432,730
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.7 1000 تاراز
413,110
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.7 1250 تاراز
419,650
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.8 1000 تاراز
406,570
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.8 1250 تاراز
406,570
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.9 1000 تاراز
406,570
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.9 1250 تاراز
406,570
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1 1000 تاراز
406,570
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1 1250 تاراز
406,570
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1.2 1000 تاراز
406,570
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1.2 1250 تاراز
406,570
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1.5 1000 تاراز
413,110
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1.5 1250 تاراز
413,110
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
2 1000 تاراز
418,560
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
2 1250 تاراز
418,560
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
قیمت ورق آجدار گیلان
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
3 1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ رول کارخانه
4 1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ رول کارخانه
5 1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ رول کارخانه
6 1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ رول کارخانه
2.5 1000 گیلان
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ رول کارخانه
قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
3 6000*1500 فولاد مبارکه
538,460
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ برش خورده بنگاه تهران
3 1000*2000 فولاد مبارکه
409,840
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ برش خورده بنگاه تهران
3 1250*2500 فولاد مبارکه
432,730
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ برش خورده بنگاه تهران
4 6000*1500 فولاد مبارکه
576,610
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ برش خورده بنگاه تهران
4 1250*2500 فولاد مبارکه
579,880
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ برش خورده بنگاه تهران
5 1250*2500 فولاد مبارکه
414,200
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ برش خورده بنگاه تهران
5 6000*1500 فولاد مبارکه
579,880
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ برش خورده بنگاه تهران
6 6000*1500 فولاد مبارکه
538,460
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ برش خورده بنگاه تهران
8 1250 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ رول بنگاه اصفهان
8 6000*1500 فولاد مبارکه
347,710
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ برش خورده بنگاه تهران
10 1250 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ رول بنگاه اصفهان
10 6000*1500 فولاد مبارکه
352,070
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ برش خورده بنگاه تهران
2 1000*2000 فولاد مبارکه
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ فابریک بنگاه تهران
قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
0.5 1000 فولاد مبارکه
452,350
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.5 1250 فولاد مبارکه
446,900
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.6 1000 فولاد مبارکه
444,720
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.6 1250 فولاد مبارکه
441,450
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.7 1000 فولاد مبارکه
437,090
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.7 1250 فولاد مبارکه
436,000
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.8 1000 فولاد مبارکه
424,010
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.8 1250 فولاد مبارکه
420,740
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.9 1000 فولاد مبارکه
424,010
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.9 1250 فولاد مبارکه
420,740
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1 1000 فولاد مبارکه
424,010
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1 1250 فولاد مبارکه
424,010
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1.25 1000 فولاد مبارکه
424,010
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1.25 1250 فولاد مبارکه
420,740
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1.5 1000 فولاد مبارکه
426,190
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1.5 1250 فولاد مبارکه
425,100
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
2 1000 فولاد مبارکه
425,100
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
2 1250 فولاد مبارکه
421,830
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
قیمت ورق روغنی هفت الماس
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
0.4 1250 هفت الماس
456,710
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.4 1000 هفت الماس
458,890
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.5 1000 هفت الماس
442,540
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.5 1250 هفت الماس
437,090
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.6 1000 هفت الماس
434,910
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.6 1250 هفت الماس
431,640
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.7 1000 هفت الماس
426,190
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.7 1250 هفت الماس
426,190
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.8 1000 هفت الماس
413,110
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.8 1250 هفت الماس
413,110
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.9 1000 هفت الماس
413,110
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.9 1250 هفت الماس
413,110
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1 1250 هفت الماس
416,380
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1 1000 هفت الماس
413,110
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1.25 1000 هفت الماس
413,110
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1.25 1250 هفت الماس
413,110
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1.5 1000 هفت الماس
416,380
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1.5 1250 هفت الماس
413,110
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
2 1250 هفت الماس
412,020
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
2 1000 هفت الماس
414,200
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
قیمت ورق روغنی فولاد غرب
ضخامت ابعاد سازنده قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی وضعیت انبار
0.4 1000 فولاد غرب
475,240
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.5 1250 فولاد غرب
422,920
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.5 1000 فولاد غرب
442,540
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.6 1000 فولاد غرب
425,100
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.6 1250 فولاد غرب
420,740
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.7 1000 فولاد غرب
424,010
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.7 1250 فولاد غرب
425,100
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.8 1250 فولاد غرب
410,930
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.8 1000 فولاد غرب
413,110
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.9 1000 فولاد غرب
413,110
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
0.9 1250 فولاد غرب
410,930
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1 1000 فولاد غرب
413,110
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1 1250 فولاد غرب
413,110
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1.25 1000 فولاد غرب
413,110
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1.25 1250 فولاد غرب
410,930
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1.5 1250 فولاد غرب
414,200
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
1.5 1000 فولاد غرب
416,380
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
2 1000 فولاد غرب
414,200
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران
2 1250 فولاد غرب
412,020
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ رول بنگاه تهران

نمایندگی کسمک ترکیه
نمایندگی بهلر اتریش
عاملیت فروش فولاد آلیاژی
نمایندگی فولاد آلیاژی اصفهان