قیمت ورق سیاه - قیمت ورق 2 میل سیاه - قیمت ورق 1 میل سیاه

logo
logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
برند

ضخامت
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
ضخامت ابعاد سازنده وضعیت انبار قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
2 1000*2000 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
3 1000*2000 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
4 1000*2000 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2 1250*2500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
4 1250*2500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
3 2500*1250 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
3 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 279,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
4 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 279,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 279,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 6000*1500 فولاد مبارکه فابریك بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 279,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 6000*1500 فولاد مبارکه فابریك بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 6000*1500 فولاد مبارکه فابریك بنگاه تهران 269,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 269,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 6000*1500 فولاد مبارکه فابریك بنگاه تهران 269,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 269,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 269,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 6000*1500 فولاد مبارکه فابریك بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
15 6000*1500 فولاد مبارکه فابریك بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
15 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 269,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت ورق سیاه گیلان
ضخامت ابعاد سازنده وضعیت انبار قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
10 1000 گیلان رول کارخانه 185,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 1000 گیلان رول کارخانه 171,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
15 1000 گیلان رول کارخانه 172,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
3 1000*2000 گیلان شیت بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
4 1000*2000 گیلان شیت بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 1000*2000 گیلان شیت بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 1250 گیلان رول کارخانه 185,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 1250 گیلان رول کارخانه 173,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
15 1250 گیلان رول کارخانه 173,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 1250*2500 گیلان شیت بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 6000*1000 گیلان برش خورده بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 6000*1000 گیلان شیت بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 6000*1000 گیلان شیت بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
15 6000*1000 گیلان شیت بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 6000*1250 گیلان شیت بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 6000*1250 گیلان شیت بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 6000*1250 گیلان شیت بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 6000*1250 گیلان شیت بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
15 6000*1250 گیلان شیت بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت ورق سیاه اکسین اهواز
ضخامت ابعاد سازنده وضعیت انبار قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 12000*2000 اکسین اهواز فابریك کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 12000*2000 اکسین اهواز فابریك بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 12000*2000 اکسین اهواز فابریك کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 12000*2000 اکسین اهواز فابریك بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
15 12000*2000 اکسین اهواز فابریك کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 12000*2000 اکسین اهواز فابریك کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 12000*2000 اکسین اهواز فابریك کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 12000*2000 اکسین اهواز فابریك بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
35 12000*2000 اکسین اهواز فابریك کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
40 12000*2000 اکسین اهواز فابریك کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
50 12000*2000 اکسین اهواز فابریك کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
50 12000*2000 اکسین اهواز فابریك بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 2000*6000 اکسین اهواز فابریك بنگاه تهران 360,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 6000*2000 اکسین اهواز فابریك کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 6000*2000 اکسین اهواز فابریك کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 6000*2000 اکسین اهواز فابریك بنگاه تهران 234,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 6000*2000 اکسین اهواز فابریك کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 6000*2000 اکسین اهواز شیت بنگاه تهران 234,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
15 6000*2000 اکسین اهواز فابریك کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
15 6000*2000 اکسین اهواز فابریك بنگاه تهران 252,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 6000*2000 اکسین اهواز فابریك کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 6000*2000 اکسین اهواز فابریك بنگاه تهران 235,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 6000*2000 اکسین اهواز فابریك کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 6000*2000 اکسین اهواز فابریك بنگاه تهران 235,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
30 6000*2000 اکسین اهواز فابریك کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
30 6000*2000 اکسین اهواز فابریك بنگاه تهران 250,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
35 6000*2000 اکسین اهواز فابریك کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
35 6000*2000 اکسین اهواز شیت بنگاه تهران 228,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
40 6000*2000 اکسین اهواز فابریك کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
40 6000*2000 اکسین اهواز فابریك بنگاه تهران 256,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
45 6000*2000 اکسین اهواز فابریك کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
45 6000*2000 اکسین اهواز فابریك بنگاه تهران 222,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
50 6000*2000 اکسین اهواز فابریك کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
60 6000*2000 اکسین اهواز فابریك کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
60 6000*2000 اکسین اهواز فابریك بنگاه تهران 236,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
70 6000*2000 اکسین اهواز فابریك کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
70 6000*2000 اکسین اهواز فابریك بنگاه تهران 245,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
80 6000*2000 اکسین اهواز فابریك کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
80 6000*2000 اکسین اهواز فابریك بنگاه تهران 245,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت ورق سیاه قطعات
ضخامت ابعاد سازنده وضعیت انبار قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
10 6000*1200 قطعات شیت کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 6000*1200 قطعات شیت بنگاه تهران 203,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 6000*1200 قطعات شیت کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 6000*1200 قطعات شیت بنگاه تهران 203,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
15 6000*1200 قطعات شیت بنگاه تهران 203,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
15 6000*1200 قطعات شیت کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت ورق سیاه کاویان
ضخامت ابعاد سازنده وضعیت انبار قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
12 6000*1250 کاویان فابریك بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
15 6000*1250 کاویان شیت کارخانه 226,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
15 6000*1250 کاویان فابریك بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 6000*1250 کاویان شیت کارخانه 226,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 6000*1250 کاویان فابریك بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 6000*1250 کاویان شیت کارخانه 226,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 6000*1250 کاویان شیت بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
30 6000*1250 کاویان شیت کارخانه 226,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
30 6000*1250 کاویان فابریك بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
35 6000*1250 کاویان شیت کارخانه 226,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
35 6000*1250 کاویان فابریك بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
40 6000*1250 کاویان فابریک کارخانه 226,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
40 6000*1250 کاویان فابریك بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 6000*1500 کاویان فابریك بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
15 6000*1500 کاویان فابریك کارخانه 226,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
15 6000*1500 کاویان فابریك بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 6000*1500 کاویان شیت کارخانه 226,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 6000*1500 کاویان فابریك بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 6000*1500 کاویان فابریك کارخانه 226,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 6000*1500 کاویان شیت بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
30 6000*1500 کاویان شیت کارخانه 226,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
30 6000*1500 کاویان فابریك بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
35 6000*1500 کاویان شیت کارخانه 226,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
35 6000*1500 کاویان فابریك بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
40 6000*1500 کاویان شیت کارخانه 226,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
40 6000*1500 کاویان فابریك بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

نمایندگی کسمک ترکیه
نمایندگی بهلر اتریش
عاملیت فروش فولاد آلیاژی
نمایندگی فولاد آلیاژی اصفهان

کاربرد ورق سیاه در صنعت و ساخت و ساز

در دنیای آهن آلات، ورق های فولادی به دو صورت، شیت های برش خورده یا رول فرم (کلاف) به بازار عرضه می شوند. ورق های سیاه که از عمده ترین محصولات کارخانجات بزرگ فولاد هستند دامنه بسیار گسترده ای از نظر نوع فولاد، ضخامت و ابعاد دارند. این ورق ها که برای مقاصد صنعتی و ساختمانی کاربرد دارند به دو دسته تقسیم می شوند؛ ورق های تولید شده به روش نورد سرد که محصول نهایی آن ورق روغنی و ورق گالوانیزه است و ورق های تولید شده به روش نورد گرم که محصول نهایی آن ورق سیاه است.

آنگونه که در تعریف متالورژیکی ورق سیاه آمده؛ ورق ساخته شده از فولاد نورد گرم که در دمایی بالاتر از 930 درجه سانتیگراد (1700 درجه فارنهایت) تحت عملیات نورد فشاری قرار گرفته و خاصیت فرم پذیری آن بهینه شده است، ورق فولادی نورد گرم یا به اختصار ورق سیاه می گویند.

ورق سیاه جزو محصولات فلزی محسوب می شود که بیشترین کاربرد در تولیدات مختلف به خصوص صنعت ساختمان را به خود اختصاص داده است. این ورق فولادی به خودی خود یک محصول نهایی به حساب نمی آید و عمدتا برای ساخت محصولاتی ثانویه از قبیل انواع پروفیل های ساختمانی و مقاطع فلزی، تیرآهن ها، تسمه ها، گاردریل و دیگر تجهیزات ترافیکی و همچنین ساخت تانک ذخیره، کشتی سازی و تجهیزات عظیم صنعتی و ... به کار می روند. ورق سیاه به خوبی گالوانیزه می شود از این رو محصولاتی که از آن به دست می آید را گالوانیزه کرد.

قیمت ورق سیاه

ورق سیاه، یا همان ورق نورد گرم، از محصولات فولادی پرکاربرد در بازار است که سرمایه گذارانی را به سوی خود جلب می کند. یکی از مواردی که در قیمت این مقطع فلزی تاثیرگذار است؛ حجم تقاضا و مصرف آن می باشد. قیمت مواد اولیه، هزینه های سوخت و انرژی، رونق صنایع وابسته و مصرف کننده، هزینه های حمل و نقل، نرخ تورم جهانی، زمان، شرایط کارخانه تولیدکننده و نرخ برابری ریالی واحد پول کشورمان در مقابل ارزهای خارجی از دیگر عوامل تاثیرگذار بر قیمت ورق سیاه در بازار می باشد.

این عوامل، در زمان ‌های مختلف تغییرات غیرقابل پیش ‌بینی دارند. گاهی اوقات حتی عاملی باعث تغییر قیمت می‌ شود که در لیست بالا قرار ندارد و به ‌صورت غیرمنتظره رخ می‌ دهد، به‌همین‌دلیل، امکان پیش‌بینی دقیق وجود ندارد.

برای اطلاع و آگاهی از قیمت روز ورق سیاه می توانید با مشاوران حامیران تماس بگیرید و با مقایسه لیست قیمت ورق آهن تصمیم خود را برای خرید ورق سیاه به صورت ورق سیاه فابریک، ورق سیاه برشی و ورق سیاه بگیرید.

بعد از انتخاب ورق مناسب، با کارشناسان بخش فروش تماس بگیرید تا آن‌ ها راهنمایی ‌های لازم را به شما ارائه ‌و فاکتور سفارش را برایتان ثبت کنند و بعد از پرداخت و نهایی شدن سفارش، محصولات مورد نظر به آدرس تعیین شده ارسال خواهد شد.

کاربردهای ورق سیاه

ورق سیاه جزو محصولات فلزی محسوب می شود که بیشترین و متنوع ترین کاربرد را در تولیدات مختلف به خصوص صنعت و ساخت و ساز دارد. این نوع ورق فولادی در فرآیندهای مختلف به ورق روغنی، گالوانیزه، اسید شو و قلع اندود تبدیل می شود.

عموما ورق سیاه در ضخامت های بالای ۲ میلیمتر عرضه می شود ولی در ضخامت های ۸/۱ و ۵/۱ نیز وجود دارد. از کاربردهای ورق سیاه ۲ میل می توان به تولید لوله پروفیل، مصالح فلزی ساختمان، قطعات خودرو، ساخت آبگرمکن، تولید تجهیزات کشاورزی، ساخت رینگ و چرخ، صنایع تانکرسازی، ساخت مخازن خاص کشتی سازی و صنایع فلزی سنگین اشاره کرد. از دیگر کاربردهای اصلی این ورق، تهیه مواد خام برای بسیاری از محصولات صنعتی، تولید ماشین آلات صنعتی، مخازن و انواع پروفیل هاست. از این ورق ها در تولید تانک و مخازن خاص و ساخت سازه ها و ماشین آلات عظیم به طور گسترده استفاده می شود. در صنایع عظیم ساختمان سازی، کشتی سازی، خودروسازی، تولید تجهیزات کشاورزی، ساخت رینگ چرخ و صنایع سنگین فلز نیز از این ورق ها استفاده می شود. از دیگر کاربردهای ورق سیاه می توان به پروژه های عظیمی مانند ساخت مخازن عظیم پتروشیمی، ساخت سازه های مختلف و ساخت سوله های عظیم اشاره کرد.

این ورق‌ ها دارای آلیاژ و ضخامت های متفاوتی هستند که خواص مکانیکی متنوعی دارند. بالا بودن درصد کربن در ورقه های فولادی موجب سخت تر شدن ورق سیاه می شود. به همین دلیل در صنایع مختلف دارای محبوبیت بوده و تقاضای زیادی برای این محصول در بازار فولاد وجود دارد.