logo
logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت با ارزش افزوده


قیمت انواع پروفیل ساختمانی :


با توجه به نوسانات لحظه ای قیمت در بازار، شما عزیزان می توانید، برای اطلاعات بیشتر و قیمت دقیق تر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت پروفیل ساختمانی اصفهان
ضخامت سایز طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی واحد محل تحویل
2 20*20 6 متری
364,060
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 20*20 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 30*30 6 متری
361,880
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 30*30 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 30*50 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
3 40*40 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 40*40 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 40*40 6 متری
361,880
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 50*50 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 50*50 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 60*60 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 60*60 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 60*40 6 متری
361,880
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
3 70*70 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
3 80*80 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 80*40 6 متری
361,880
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
3 90*90 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 90*90 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
3 100*100 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 120*120 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
3 135*135 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 135*135 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
قیمت پروفیل ساختمانی تهران
ضخامت سایز طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی واحد محل تحویل
2 20*10 6 متری
381,500
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 20*20 6 متری
380,410
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 30*20 6 متری
378,230
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 30*30 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 40*20 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 40*40 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 40*40 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 50*30 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 50*50 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 50*30 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 50*50 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
3 50*50 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 60*30 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 60*60 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 60*30 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 60*60 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
3 60*60 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 60*100 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 60*60 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 70*70 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
3 70*70 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 70*70 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 80*40 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 80*80 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 80*40 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 80*80 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
3 80*80 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 80*40 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 80*60 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 90*90 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
3 90*90 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 90*90 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 100*100 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
3 100*100 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 100*50 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
3 120*120 12 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 120*120 12 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
3 140*140 12 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 140*140 12 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 507 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 508 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 509 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
قیمت پروفیل ساختمانی کیان لوله جویبار
ضخامت سایز طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی واحد محل تحویل
2 چارچوب فرانسوی 6.60 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 10*20 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 20*30 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 20*20 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 25*25 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 30*30 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 30*40 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 40*100 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 40*40 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 40*20 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 40*80 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 50*50 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 50*30 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 60*40 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 60*60 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 60*30 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 70*70 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 80*80 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 80*60 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 90*90 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 100*100 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 100*50 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 507 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 508 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 509 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه

نمایندگی کسمک ترکیه
نمایندگی بهلر اتریش
عاملیت فروش فولاد آلیاژی
نمایندگی فولاد آلیاژی اصفهان

قیمت پروفیل ساختمانی

پروفیل از آن دسته مواردی است که در صنعت ساختمان سازی، قطعا به آن احتیاج پیدا خواهیم کرد. اولین دغدغه در ساخت و ساز، تهیه محصول باکیفیت و قیمت مناسب پروفیل ساختمانی است. پروفیل نیز جزو مواردی است که نمی توان قیمت ثابتی برای آن اعلام کرد. قیمت این مصالح به عوامل متفاوتی نظیر ورق استفاده شده در ساخت این نوع پروفیل، قیمت روز ارز، روش تولید پروفیل و کارخانه سازنده و بسیاری موارد دیگر بستگی دارد. به عنوان مثال در ایران عموما پروفیل های ساختمانی مطابق استاندارد DIN اروپا تولید می شوند در حالی در آمریکا این نوع پروفیل ها براساس استانداردهای ASTM و AISC ساخته می شوند. قطعا قیمت این مصالح بسته به اینکه به چه روشی تولید می شوند، متفاوت است.

شرکت فولاد حامیران با تجربه بسیار در زمینه فروش و خدمات محصولات فولادی و آهن آلات، کیفیت و مشتری مداری را اولویت خود قرار داده تا خریداران بتوانند خرید مطمئن و رضایت بخشی داشته باشند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد قیمت پروفیل ساختمانی و انواع پروفیل ها می توانید از طریق راه های ارتباطی که در سایت قرار داده شده است با کارشناسان فروش حامیران در ارتباط باشید.

پروفیل ساختمانی چیست؟

زلزله یکی از حوادث وحشتناکی است که پیامدهای ناگواری به همراه دارد و گاه باعث نابودی یک ساختمان، شهر و ... می شود. به همین دلیل مقاومت ساختمان ها امری ضروری است. مهندسان همزمان با پیشرفت علم و تکنولوژی، به فکر افزایش دوام سازه ‌ها افتادند تا در اثر حوادث این چنینی، کمتر دچار خسارت و تخریب شوند. راه ‌حلی که اندیشیدند، استفاده از مجموعه‌ ای از مقاطع فولادی به اسم پروفیل بود.

استفاده از پروفیل، مزایای بسیار زیادی به صنعت ساختمان‌ سازی هدیه داد. پروفیل ‌ها در دو دسته پروفیل ‌های صنعتی و ساختمانی کاربرد‌ها و ویژگی ‌های خاص خود را دارند. بنابراین، قبل از اقدام به خرید پروفیل ساختمانی بهتر است با انواع پروفیل ساختمانی و کاربرد‌های شان، آشنا شوید.

پروفیل ساختمانی دقیقا چیست؟

از زمان های قدیم، برای آبادانی و عمران کشور، صنعت ساخت و ساز همیشه مورد توجه بوده و به همین دلیل برای پیشرفت این صنعت، به ابزار و صنایع خاصی روی آوردند. یکی از این ابزار پروفیل است که در بخش های مختلف ساختمان استفاده می شد. به گونه ای که کاربرد پروفیل با ساختمان سازی درهم آمیخته شد. از پروفیل در بخش های مختلف ساختمان مانند در، پنجره، نرده ها، راه پله ها و حصارکشی برای استحکام سازی سازه استفاده می شود. پروفیل های ساختمانی با توجه به روش ساخت و همچنین سطح مقطعی که دارند به دسته های مختلفی تقسیم می شوند که در ادامه با آن ها بیشتر آشنا می شویم.

ویژگی های پروفیل ‌های ساختمانی

پروفیل های ساختمانی به واسطه ویژگی هایی که دارند در ساختمان سازی و صنایع کاربرد زیادی دارند، یکی از مهم ‌ترین مسائل در بکارگیری مصالح ساختمانی، انعطاف و شکل‌ پذیری مطلوب مصالح است. پروفیل های ساختمانی، قابلیت انعطاف و شکل‌ پذیری نسبتا مطلوبی دارند و این مسئله، فرآیند استفاده از این مصالح را آسان ‌تر می ‌کند. اگر قابلیت انعطاف ‌پذیری را کنار بگذاریم، سایر ویژگی‌ های پروفیل ساختمانی موارد زیر است:

• قابلیت جوش پذیری بسیار بالا

• قابلیت جوش‌ پذیری مطلوب

• دقت ابعادی بسیار زیاد

• مقاومت مطلوب در برابر فشارهای احتمالی

• ضخامت زیاد و در نتیجه افزایش مقاومت در برابر ضربات و خوردگی ‌ها

کاربردهای پروفیل های ساختمانی

پروفیل های ساختمانی دارای کاربردهای بسیار وسیع، گسترده و متنوع هستند. همانطور که در بخش های پیشین این مطلب به صورت پراکنده به برخی از کاربردهای این پروفیل اشاره کردیم، هر پروفیل در قسمت خاصی از ساختمان به کار می ‌رود. با همه این تفاسیر، می‌ توانیم بگوییم که موارد زیر، مهم‌ ترین و اصلی ترین کاربردهای انواع پروفیل ساختمانی هستند:

• مستحکم‌ سازی قسمت‌ های مختلف ساختمان و سازه ‌های فولادی

• ساخت انواع چارچوب‌ ها برای در و پنجره

• ساخت در و پنجره های آلومینیومی

• ساخت و تولید نرده های فلزی راه پله ها

• ساخت، پوشش و مستحکم ‌سازی سقف سوله‌ ها یا سازه ‌های دیگر

• تولید چارچوب ‌های بزرگ فولادی یا فلزی

• ساخت ستون و اسکلت فلزی ساختمان ‌ها

• ساخت ناودانی ‌های کوچک

• ساخت کرکره برقی برای مغازه‌ ها

انواع پروفیل های ساختمانی از لحاظ روش ساخت

پروفیل های ساختمانی از نظر روش ساخت به سه نوع تقسیم می شوند:

• پروفیل نورد سرد

• پروفیل نورد گرم

• پروفیل مرکب

انواع پروفیل های ساختمانی از نظر سطح مقطع

پروفیل‌ های ساختمانی از نظر سطح مقطع به دو نوع تقسیم می ‌شوند:

• پروفیل باز: شامل محصولاتی مانند تیرآهن، نبشی، ناودانی، تسمه، میلگرد و... می ‌شود.

• پروفیل بسته: شامل محصولاتی مانند انواع قوطی، لوله، پروفیل HSS و برخی از انواع پروفیل‌ های در و پنجره می‌ شود.

شناخته شده ترین پروفیل ها در ساختمان سازی

• آب رو

• تسمه

• ناودانی

• نبشی

• سپری

• پرلین زد

• تیرآهن

• ورق های فولادی

• میلگرد

• لوله های فولادی

• قوطی

• چهار پهلو


پروفیل ساختمانی|قیمت پروفیل ساختمانی|فولاد حامیران
logo
logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت با ارزش افزوده


با توجه به نوسانات لحظه ای قیمت در بازار، شما عزیزان می توانید، برای اطلاعات بیشتر و قیمت دقیق تر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت پروفیل ساختمانی اصفهان
ضخامت سایز طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی واحد محل تحویل
2 20*20 6 متری
364,060
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 20*20 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 30*30 6 متری
361,880
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 30*30 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 30*50 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
3 40*40 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 40*40 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 40*40 6 متری
361,880
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 50*50 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 50*50 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 60*60 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 60*60 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 60*40 6 متری
361,880
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
3 70*70 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
3 80*80 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 80*40 6 متری
361,880
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
3 90*90 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 90*90 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
3 100*100 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 120*120 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
3 135*135 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 135*135 6 متری
347,710
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
قیمت پروفیل ساختمانی تهران
ضخامت سایز طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی واحد محل تحویل
2 20*10 6 متری
381,500
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 20*20 6 متری
380,410
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 30*20 6 متری
378,230
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 30*30 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 40*20 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 40*40 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 40*40 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 50*30 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 50*50 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 50*30 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 50*50 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
3 50*50 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 60*30 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 60*60 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 60*30 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 60*60 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
3 60*60 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 60*100 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 60*60 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 70*70 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
3 70*70 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 70*70 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 80*40 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 80*80 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 80*40 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 80*80 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
3 80*80 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 80*40 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 80*60 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 90*90 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
3 90*90 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 90*90 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2.5 100*100 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
3 100*100 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 100*50 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
3 120*120 12 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 120*120 12 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
3 140*140 12 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
4 140*140 12 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 507 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 508 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 509 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
قیمت پروفیل ساختمانی کیان لوله جویبار
ضخامت سایز طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی واحد محل تحویل
2 چارچوب فرانسوی 6.60 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 10*20 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 20*30 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 20*20 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 25*25 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 30*30 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 30*40 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 40*100 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 40*40 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 40*20 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 40*80 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 50*50 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 50*30 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 60*40 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 60*60 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 60*30 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 70*70 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 80*80 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 80*60 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 90*90 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 100*100 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 100*50 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 507 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 508 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه
2 509 6 متری
365,150
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ کیلوگرم کارخانه

نمایندگی کسمک ترکیه
نمایندگی بهلر اتریش
عاملیت فروش فولاد آلیاژی
نمایندگی فولاد آلیاژی اصفهان

قیمت پروفیل ساختمانی

پروفیل از آن دسته مواردی است که در صنعت ساختمان سازی، قطعا به آن احتیاج پیدا خواهیم کرد. اولین دغدغه در ساخت و ساز، تهیه محصول باکیفیت و قیمت مناسب پروفیل ساختمانی است. پروفیل نیز جزو مواردی است که نمی توان قیمت ثابتی برای آن اعلام کرد. قیمت این مصالح به عوامل متفاوتی نظیر ورق استفاده شده در ساخت این نوع پروفیل، قیمت روز ارز، روش تولید پروفیل و کارخانه سازنده و بسیاری موارد دیگر بستگی دارد. به عنوان مثال در ایران عموما پروفیل های ساختمانی مطابق استاندارد DIN اروپا تولید می شوند در حالی در آمریکا این نوع پروفیل ها براساس استانداردهای ASTM و AISC ساخته می شوند. قطعا قیمت این مصالح بسته به اینکه به چه روشی تولید می شوند، متفاوت است.

شرکت فولاد حامیران با تجربه بسیار در زمینه فروش و خدمات محصولات فولادی و آهن آلات، کیفیت و مشتری مداری را اولویت خود قرار داده تا خریداران بتوانند خرید مطمئن و رضایت بخشی داشته باشند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد قیمت پروفیل ساختمانی و انواع پروفیل ها می توانید از طریق راه های ارتباطی که در سایت قرار داده شده است با کارشناسان فروش حامیران در ارتباط باشید.

پروفیل ساختمانی چیست؟

زلزله یکی از حوادث وحشتناکی است که پیامدهای ناگواری به همراه دارد و گاه باعث نابودی یک ساختمان، شهر و ... می شود. به همین دلیل مقاومت ساختمان ها امری ضروری است. مهندسان همزمان با پیشرفت علم و تکنولوژی، به فکر افزایش دوام سازه ‌ها افتادند تا در اثر حوادث این چنینی، کمتر دچار خسارت و تخریب شوند. راه ‌حلی که اندیشیدند، استفاده از مجموعه‌ ای از مقاطع فولادی به اسم پروفیل بود.

استفاده از پروفیل، مزایای بسیار زیادی به صنعت ساختمان‌ سازی هدیه داد. پروفیل ‌ها در دو دسته پروفیل ‌های صنعتی و ساختمانی کاربرد‌ها و ویژگی ‌های خاص خود را دارند. بنابراین، قبل از اقدام به خرید پروفیل ساختمانی بهتر است با انواع پروفیل ساختمانی و کاربرد‌های شان، آشنا شوید.

پروفیل ساختمانی دقیقا چیست؟

از زمان های قدیم، برای آبادانی و عمران کشور، صنعت ساخت و ساز همیشه مورد توجه بوده و به همین دلیل برای پیشرفت این صنعت، به ابزار و صنایع خاصی روی آوردند. یکی از این ابزار پروفیل است که در بخش های مختلف ساختمان استفاده می شد. به گونه ای که کاربرد پروفیل با ساختمان سازی درهم آمیخته شد. از پروفیل در بخش های مختلف ساختمان مانند در، پنجره، نرده ها، راه پله ها و حصارکشی برای استحکام سازی سازه استفاده می شود. پروفیل های ساختمانی با توجه به روش ساخت و همچنین سطح مقطعی که دارند به دسته های مختلفی تقسیم می شوند که در ادامه با آن ها بیشتر آشنا می شویم.

ویژگی های پروفیل ‌های ساختمانی

پروفیل های ساختمانی به واسطه ویژگی هایی که دارند در ساختمان سازی و صنایع کاربرد زیادی دارند، یکی از مهم ‌ترین مسائل در بکارگیری مصالح ساختمانی، انعطاف و شکل‌ پذیری مطلوب مصالح است. پروفیل های ساختمانی، قابلیت انعطاف و شکل‌ پذیری نسبتا مطلوبی دارند و این مسئله، فرآیند استفاده از این مصالح را آسان ‌تر می ‌کند. اگر قابلیت انعطاف ‌پذیری را کنار بگذاریم، سایر ویژگی‌ های پروفیل ساختمانی موارد زیر است:

• قابلیت جوش پذیری بسیار بالا

• قابلیت جوش‌ پذیری مطلوب

• دقت ابعادی بسیار زیاد

• مقاومت مطلوب در برابر فشارهای احتمالی

• ضخامت زیاد و در نتیجه افزایش مقاومت در برابر ضربات و خوردگی ‌ها

کاربردهای پروفیل های ساختمانی

پروفیل های ساختمانی دارای کاربردهای بسیار وسیع، گسترده و متنوع هستند. همانطور که در بخش های پیشین این مطلب به صورت پراکنده به برخی از کاربردهای این پروفیل اشاره کردیم، هر پروفیل در قسمت خاصی از ساختمان به کار می ‌رود. با همه این تفاسیر، می‌ توانیم بگوییم که موارد زیر، مهم‌ ترین و اصلی ترین کاربردهای انواع پروفیل ساختمانی هستند:

• مستحکم‌ سازی قسمت‌ های مختلف ساختمان و سازه ‌های فولادی

• ساخت انواع چارچوب‌ ها برای در و پنجره

• ساخت در و پنجره های آلومینیومی

• ساخت و تولید نرده های فلزی راه پله ها

• ساخت، پوشش و مستحکم ‌سازی سقف سوله‌ ها یا سازه ‌های دیگر

• تولید چارچوب ‌های بزرگ فولادی یا فلزی

• ساخت ستون و اسکلت فلزی ساختمان ‌ها

• ساخت ناودانی ‌های کوچک

• ساخت کرکره برقی برای مغازه‌ ها

انواع پروفیل های ساختمانی از لحاظ روش ساخت

پروفیل های ساختمانی از نظر روش ساخت به سه نوع تقسیم می شوند:

• پروفیل نورد سرد

• پروفیل نورد گرم

• پروفیل مرکب

انواع پروفیل های ساختمانی از نظر سطح مقطع

پروفیل‌ های ساختمانی از نظر سطح مقطع به دو نوع تقسیم می ‌شوند:

• پروفیل باز: شامل محصولاتی مانند تیرآهن، نبشی، ناودانی، تسمه، میلگرد و... می ‌شود.

• پروفیل بسته: شامل محصولاتی مانند انواع قوطی، لوله، پروفیل HSS و برخی از انواع پروفیل‌ های در و پنجره می‌ شود.

شناخته شده ترین پروفیل ها در ساختمان سازی

• آب رو

• تسمه

• ناودانی

• نبشی

• سپری

• پرلین زد

• تیرآهن

• ورق های فولادی

• میلگرد

• لوله های فولادی

• قوطی

• چهار پهلو