logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
logo

قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت با ارزش افزوده


قیمت پروفیل امروز :


با توجه به نوسانات لحظه ای قیمت در بازار، شما عزیزان می توانید، برای اطلاعات بیشتر و قیمت دقیق تر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت پروفیل اهواز
ضخامت سایز طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی واحد محل تحویل
2 10*20 6 متری
374,960
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2 20*20 6 متری
371,690
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2 20*30 6 متری
371,690
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2 30*30 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2 40*20 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2 40*20 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2 40*40 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2 40*80 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 40*40 6 متری
359,700
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2 50*30 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2 50*50 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 50*50 6 متری
359,700
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 50*30 6 متری
359,700
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
3 50*50 6 متری
364,060
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 60*60 6 متری
359,700
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 60*30 6 متری
359,700
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2 60*30 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2 60*60 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
3 60*60 6 متری
364,060
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
4 60*60 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
4 60*100 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 70*70 6 متری
359,700
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
3 70*70 6 متری
364,060
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
4 70*70 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 80*40 6 متری
359,700
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 80*80 6 متری
359,700
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2 80*80 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
3 80*80 6 متری
364,060
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
4 80*40 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
4 80*60 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 90*90 6 متری
359,700
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
3 90*90 6 متری
364,060
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
4 90*90 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 100*100 6 متری
359,700
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
3 100*100 6 متری
364,060
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
4 100*50 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
3 120*120 12 متری
364,060
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
4 120*120 12 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
3 140*140 12 متری
364,060
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
4 140*140 12 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
قیمت پروفیل فولادی
ضخامت سایز طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی واحد محل تحویل
2 10*20 6 متری
382,590
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
2 20*20 6 متری
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
2 20*30 6 متری
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
2 30*30 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
2 40*20 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
2 40*40 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
2 40*80 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 40*40 6 متری
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
2 50*30 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
2 50*50 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 50*30 6 متری
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 50*50 6 متری
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
3 50*50 6 متری
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
2 60*30 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
2 60*60 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 60*30 6 متری
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 60*60 6 متری
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
3 60*60 6 متری
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
4 60*60 6 متری
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
4 60*100 6 متری
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
5 60*60 6 متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 70*70 6 متری
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
3 70*70 6 متری
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
4 70*70 6 متری
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
5 70*70 6 متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
6 70*70 6 متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
2 80*80 6 متری
377,140
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 80*80 6 متری
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 80*40 6 متری
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
3 80*80 6 متری
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
4 80*40 6 متری
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
4 80*60 6 متری
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
5 80*80 6 متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
5 80*40 6 متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
5 80*60 6 متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
6 80*80 6 متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 90*90 6 متری
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
3 90*90 6 متری
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
4 90*90 6 متری
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
5 90*90 6 متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
6 90*90 6 متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 100*100 6 متری
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
3 100*100 6 متری
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
4 100*50 6 متری
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
5 100*50 6 متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
5 100*100 6 متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
6 100*50 6 متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
6 100*100 6 متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
3 120*120 12متری
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
4 120*120 12متری
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
5 120*120 12متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
6 120*120 12متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
3 140*140 12متری
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
4 140*140 12متری
379,320
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
5 140*140 12متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
6 140*140 6 متری / 12 متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
6 140*140 12متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
5 150*100 6 متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
5 150*150 12متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
6 150*100 6 متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
6 150*150 12متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
5 160*160 6 متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
6 160*160 6 متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
6 160*160 6 متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
5 180*100 6 متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
5 180*180 12متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
6 180*180 12متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
6 180*180 6 متری / 12 متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
5 200*100 12متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
6 200*150 12متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
6 200*160 12متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
6 200*100 12متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
6 200*200 6 متری / 12 متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
6 300*300 6 متری / 12 متری
389,130
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ کیلوگرم بنگاه تهران
قیمت پروفیل گیلان
ضخامت سایز طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی واحد محل تحویل
2 10*20 6 متری
374,960
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2 20*20 6 متری
371,690
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2 20*30 6 متری
371,690
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2 30*30 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 30*60 6 متری
359,700
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2 40*20 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2 40*40 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 40*80 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2 40*80 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 40*40 6 متری
359,700
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2 50*30 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2 50*50 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 50*50 6 متری
359,700
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 50*30 6 متری
359,700
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
3 50*50 6 متری
364,060
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2 60*30 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 60*60 6 متری
359,700
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2 60*60 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
4 60*60 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
3 60*60 6 متری
364,060
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
4 60*100 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 70*70 6 متری
359,700
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
3 70*70 6 متری
364,060
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
4 70*70 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 80*80 6 متری
364,060
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2 80*80 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
3 80*80 6 متری
364,060
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
4 80*40 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
4 80*60 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 90*90 6 متری
359,700
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
3 90*90 6 متری
364,060
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
4 90*90 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
2.5 100*100 6 متری
359,700
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
3 100*100 6 متری
364,060
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
4 100*50 6 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
3 120*120 12 متری
364,060
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
4 120*120 12 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
3 140*140 12 متری
364,060
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران
4 140*140 12 متری
369,510
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ کیلوگرم بنگاه تهران

نمایندگی کسمک ترکیه
نمایندگی بهلر اتریش
عاملیت فروش فولاد آلیاژی
نمایندگی فولاد آلیاژی اصفهان