میلگرد قیمت - قیمت روز میلگرد - قیمت امروز میلگرد

 • ×
 • استاندارد

  سایز
  قیمت میلگرد آجدار میانه
  سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  14 میانه A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 143,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 میانه A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 143,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 میانه A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 143,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 میانه A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 143,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  22 میانه A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 143,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  25 میانه A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 143,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  28 میانه A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 143,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  32 میانه A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 143,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
  سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  14 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 146,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 146,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  22 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  25 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 146,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  28 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 146,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  32 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب
  سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  8 ظفر بناب A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 156,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  10 ظفر بناب A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 153,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  12 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 153,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  14 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 151,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 151,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 151,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 151,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  22 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 151,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  25 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 151,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  28 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 151,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد آجدار نیشابور
  سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  12 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  14 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 153,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  14 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 153,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 153,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 153,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  22 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  22 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 153,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  25 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 153,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  25 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  28 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  28 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 153,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  32 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین
  سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  8 آذر فولاد امین A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 150,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  10 آذر فولاد امین A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 149,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  10 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 150,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  12 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 149,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  14 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  22 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  25 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  28 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  32 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد آجدار ابهر
  سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  8 ابهر A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 148,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  10 ابهر A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 142,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  10 ابهر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  12 ابهر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  12 ابهر A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 142,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  14 ابهر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 142,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 ابهر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 142,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 ابهر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 142,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 ابهر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 142,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  22 ابهر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 142,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  25 ابهر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 142,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر
  سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  10 امیرکبیر A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 149,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  10 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 150,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  12 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 149,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  12 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  14 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 146,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  14 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 146,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 146,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 146,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  22 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 146,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  22 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  25 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 146,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  25 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  28 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 146,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  32 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 146,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد آجدار فایکو
  سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  14 فایکو A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 144,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 فایکو A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 144,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 فایکو A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 144,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 فایکو A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 144,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  22 فایکو A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 144,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  25 فایکو A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 144,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  32 فایکو A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 144,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان
  سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  12 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 145,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  14 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 143,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 143,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 141,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 141,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  22 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 141,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  25 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 141,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  28 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 142,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد آجدار بافق یزد
  سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  8 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 165,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  10 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 151,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  12 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 145,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  14 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 146,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 146,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 145,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 145,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  22 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 145,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  25 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 145,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  28 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 145,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  32 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 145,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد آجدار شاهرود
  سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  10 شاهرود A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 151,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  12 شاهرود A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 150,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  14 شاهرود A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 144,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 شاهرود A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 144,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 شاهرود A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 144,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 شاهرود A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 144,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  22 شاهرود A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 144,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  25 شاهرود A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 144,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب
  سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  8 شاهین بناب A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 153,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  10 شاهین بناب A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 150,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  12 شاهین بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 150,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  14 شاهین بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 شاهین بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 شاهین بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 شاهین بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  22 شاهین بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  25 شاهین بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  28 شاهین بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  32 شاهین بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس
  سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  14 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 146,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 146,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 146,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 146,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  22 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 146,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  25 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 146,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد آجدار راد همدان
  سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  8 راد همدان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 162,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  10 راد همدان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 159,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  12 راد همدان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 156,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  14 راد همدان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 155,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 راد همدان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 155,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 راد همدان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 155,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 راد همدان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 155,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  22 راد همدان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 155,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  25 راد همدان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 156,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  28 راد همدان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 156,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد آجدار حدید سیرجان
  سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  8 حدید سیرجان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 162,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  10 حدید سیرجان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 160,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  12 حدید سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 160,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  14 حدید سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 156,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 حدید سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 156,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 حدید سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 156,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 حدید سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 156,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
  سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  8 آناهیتا گیلان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 156,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  10 آناهیتا گیلان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 154,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  12 آناهیتا گیلان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 154,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  14 آناهیتا گیلان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 151,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 آناهیتا گیلان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 151,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 آناهیتا گیلان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 151,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 آناهیتا گیلان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 151,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  22 آناهیتا گیلان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 151,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  25 آناهیتا گیلان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 151,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  28 آناهیتا گیلان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 151,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  32 آناهیتا گیلان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 151,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد آجدار کاشان
  سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  8 کاشان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 171,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  8 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 163,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  10 کاشان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 151,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  10 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  12 کاشان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 149,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  12 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  14 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 150,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 150,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 150,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 150,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  22 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 150,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  25 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 150,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  28 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 150,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  32 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 150,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  36 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 160,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  40 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 160,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد آجدار قائم
  سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  12 قائم A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 151,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  14 قائم A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 قائم A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 149,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 قائم A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 146,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 قائم A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  22 قائم A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 146,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  25 قائم A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  28 قائم A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 146,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  32 قائم A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان
  سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  8 نورد گرم سمنان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 157,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  10 نورد گرم سمنان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  12 نورد گرم سمنان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  14 نورد گرم سمنان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد
  سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  10 آریان فولاد A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 144,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  10 آریان فولاد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 145,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  12 آریان فولاد A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 144,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  12 آریان فولاد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 145,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  14 آریان فولاد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 143,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 آریان فولاد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 143,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 آریان فولاد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 143,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 آریان فولاد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 143,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  22 آریان فولاد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 143,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  25 آریان فولاد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 143,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان
  سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  8 فولاد سپهر ایرانیان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 152,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب
  سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  10 آریا ذوب A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  12 آریا ذوب A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  14 آریا ذوب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 آریا ذوب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 آریا ذوب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 آریا ذوب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  22 آریا ذوب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  25 آریا ذوب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  28 آریا ذوب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش
  سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  8 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 153,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  8 کاوه تیکمه داش A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 148,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  10 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 153,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  10 کاوه تیکمه داش A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 148,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  12 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 148,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  14 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 148,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 148,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 148,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 148,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  22 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 148,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  25 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 148,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  28 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 148,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  32 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 148,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان
  سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  14 ذوب و نورد کرمان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 144,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 ذوب و نورد کرمان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 144,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 ذوب و نورد کرمان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 143,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 ذوب و نورد کرمان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 143,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  22 ذوب و نورد کرمان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 143,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز
  سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  8 درپاد تبریز A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 150,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  10 درپاد تبریز A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 148,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  12 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 148,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  14 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  22 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  25 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 147,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد آجدار کوثر اهواز
  سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  12 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  14 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 143,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 142,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  22 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 142,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  25 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 142,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  28 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 142,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  32 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 142,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد ساده کویر کاشان
  سایز سازنده استاندارد وضعیت واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  5.5 کویر کاشان A1 کلاف کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  5.5 کویر کاشان A1 کلاف کیلوگرم کارخانه 167,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  6.5 کویر کاشان A1 کلاف کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  6.5 کویر کاشان A1 کلاف کیلوگرم کارخانه 163,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  8 کویر کاشان A1 کلاف کیلوگرم کارخانه 171,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  10 کویر کاشان A1 کلاف کیلوگرم کارخانه 171,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  12 کویر کاشان A1 کلاف کیلوگرم کارخانه 171,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  14 کویر کاشان A1 کلاف کیلوگرم کارخانه 172,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 178,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 178,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 178,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  22 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 178,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  25 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 178,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  28 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 178,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  32 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 178,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  34 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 178,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  36 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 178,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  38 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 178,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  40 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 178,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  42 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 178,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  44 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 178,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  46 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 178,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  48 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 178,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  50 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 178,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد ساده ابهر
  سایز سازنده استاندارد وضعیت واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  5.5 ابهر A1 کلاف کیلوگرم بنگاه تهران 171,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  6.5 ابهر A1 کلاف کیلوگرم بنگاه تهران 167,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد ساده نطنز
  سایز سازنده استاندارد وضعیت واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  6.5 نطنز A1 کلاف کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  6.5 نطنز A1 کلاف کیلوگرم بنگاه تهران 156,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد ساده فولاد متین
  سایز سازنده استاندارد وضعیت واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  10 فولاد متین A1 شاخه 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  12 فولاد متین A1 شاخه 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 195,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  14 فولاد متین A1 شاخه 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 195,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 فولاد متین A1 شاخه 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 195,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 فولاد متین A1 شاخه 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 195,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 فولاد متین A1 شاخه 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 195,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  22 فولاد متین A1 شاخه 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 195,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  25 فولاد متین A1 شاخه 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 195,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت میلگرد ساده ملایر
  سایز سازنده استاندارد وضعیت واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  6.5 ملایر A1 کلاف کیلوگرم بنگاه تهران 156,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲

  نمایندگی کسمک ترکیه
  نمایندگی بهلر اتریش
  عاملیت فروش فولاد آلیاژی
  نمایندگی فولاد آلیاژی اصفهان