میلگرد قیمت - قیمت روز میلگرد - قیمت امروز میلگرد

logo
logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
استاندارد

سایز
قیمت میلگرد آجدار میانه
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
14 میانه A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
16 میانه A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
18 میانه A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
20 میانه A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
22 میانه A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
25 میانه A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
28 میانه A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
32 میانه A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
14 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 201,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
16 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 205,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
18 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 201,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
20 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 201,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
22 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 201,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
25 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 203,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
28 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 201,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
32 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 ظفر بناب A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 198,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
10 ظفر بناب A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 197,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
12 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 197,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
14 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 194,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
16 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 194,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
18 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 194,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
20 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 194,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
22 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 194,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
25 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 194,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
28 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 194,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد آجدار نیشابور
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
12 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 179,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
14 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 182,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
14 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 174,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
16 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 182,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
16 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 174,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
18 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 182,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
18 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 174,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
20 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 182,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
20 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 174,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
22 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 174,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
22 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 182,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
25 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 182,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
25 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 174,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
28 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 174,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
28 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 182,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
32 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 176,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 آذر فولاد امین A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
10 آذر فولاد امین A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 198,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
10 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
12 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 198,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
14 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
16 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
18 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
20 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
22 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
25 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
28 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
32 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد آجدار ابهر
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 ابهر A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 204,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
10 ابهر A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 199,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
10 ابهر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
12 ابهر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
12 ابهر A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 199,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
14 ابهر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 199,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
16 ابهر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 199,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
18 ابهر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 199,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
20 ابهر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 199,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
22 ابهر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 199,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
25 ابهر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 199,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
10 امیرکبیر A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
10 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
12 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 201,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
12 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 205,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
14 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 198,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
14 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
16 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 198,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
16 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
18 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 198,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
18 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
20 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
20 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 198,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
22 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
22 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
25 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
25 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
28 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 204,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
32 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 201,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد آجدار فایکو
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
14 فایکو A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
16 فایکو A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
18 فایکو A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
20 فایکو A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
22 فایکو A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
25 فایکو A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
32 فایکو A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
12 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
14 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 198,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
16 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 198,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
18 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
20 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
22 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
25 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
28 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 197,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد آجدار بافق یزد
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 206,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
10 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 192,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
12 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 190,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
14 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 186,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
16 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 185,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
18 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 186,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
20 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 186,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
22 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 186,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
25 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 186,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
28 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 186,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
32 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 186,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد آجدار شاهرود
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
10 شاهرود A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
12 شاهرود A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 191,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
14 شاهرود A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 186,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
16 شاهرود A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 186,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
18 شاهرود A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 186,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
20 شاهرود A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 186,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
22 شاهرود A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 186,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
25 شاهرود A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 186,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 شاهین بناب A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
10 شاهین بناب A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 197,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
12 شاهین بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 197,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
14 شاهین بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
16 شاهین بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
18 شاهین بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
20 شاهین بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
22 شاهین بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
25 شاهین بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
28 شاهین بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
32 شاهین بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
14 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
16 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
18 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
20 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
22 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
25 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد آجدار راد همدان
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 راد همدان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 207,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
10 راد همدان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 204,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
12 راد همدان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 201,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
14 راد همدان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
16 راد همدان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
18 راد همدان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
20 راد همدان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
22 راد همدان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
25 راد همدان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 201,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
28 راد همدان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 201,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد آجدار حدید سیرجان
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 حدید سیرجان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 201,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
10 حدید سیرجان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
12 حدید سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
14 حدید سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
16 حدید سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
18 حدید سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
20 حدید سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 آناهیتا گیلان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 208,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
10 آناهیتا گیلان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 206,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
12 آناهیتا گیلان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 206,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
14 آناهیتا گیلان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 203,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
16 آناهیتا گیلان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 203,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
18 آناهیتا گیلان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 203,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
20 آناهیتا گیلان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 203,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
22 آناهیتا گیلان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 203,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
25 آناهیتا گیلان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 203,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
28 آناهیتا گیلان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 203,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
32 آناهیتا گیلان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 203,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد آجدار کاشان
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 کاشان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 189,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
8 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 189,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
10 کاشان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 175,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
10 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
12 کاشان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 177,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
12 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 178,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
14 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 175,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
16 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 175,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
18 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 174,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
20 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 174,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
22 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 174,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
25 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 174,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
28 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 174,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
32 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 174,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
36 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
40 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد آجدار قائم
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
12 قائم A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 206,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
14 قائم A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 206,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
16 قائم A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 206,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
18 قائم A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 206,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
20 قائم A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 206,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
22 قائم A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 206,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
25 قائم A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 206,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
28 قائم A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 206,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
32 قائم A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 206,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 نورد گرم سمنان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
10 نورد گرم سمنان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
12 نورد گرم سمنان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
14 نورد گرم سمنان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
10 آریان فولاد A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 190,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
10 آریان فولاد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 191,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
12 آریان فولاد A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 193,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
12 آریان فولاد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 192,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
14 آریان فولاد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 191,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
16 آریان فولاد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 191,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
18 آریان فولاد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 191,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
20 آریان فولاد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 191,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
22 آریان فولاد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 191,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
25 آریان فولاد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 191,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 فولاد سپهر ایرانیان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
10 آریا ذوب A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
12 آریا ذوب A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
14 آریا ذوب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
16 آریا ذوب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
18 آریا ذوب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
20 آریا ذوب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
22 آریا ذوب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
25 آریا ذوب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
28 آریا ذوب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 198,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
8 کاوه تیکمه داش A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
10 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 197,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
10 کاوه تیکمه داش A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 194,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
12 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 194,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
14 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 193,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
16 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 193,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
18 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 193,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
20 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 193,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
22 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 193,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
25 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 193,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
28 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 193,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
32 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 193,500 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
14 ذوب و نورد کرمان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 184,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
16 ذوب و نورد کرمان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 184,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
18 ذوب و نورد کرمان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 183,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
20 ذوب و نورد کرمان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 183,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
22 ذوب و نورد کرمان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 183,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 درپاد تبریز A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
10 درپاد تبریز A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 199,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
12 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 198,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
14 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
16 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
18 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
20 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
22 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
25 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد آجدار کوثر اهواز
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
12 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 183,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
14 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 181,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
16 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 181,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
18 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 180,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
20 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 180,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
22 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 180,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
25 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 180,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
28 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 180,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
32 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 180,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان
سایز سازنده استاندارد وضعیت واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
5.5 کویر کاشان A1 کلاف کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
5.5 کویر کاشان A1 کلاف کیلوگرم کارخانه 210,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
6.5 کویر کاشان A1 کلاف کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
6.5 کویر کاشان A1 کلاف کیلوگرم کارخانه 210,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
8 کویر کاشان A1 کلاف کیلوگرم کارخانه 210,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
10 کویر کاشان A1 کلاف کیلوگرم کارخانه 210,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
12 کویر کاشان A1 کلاف کیلوگرم کارخانه 236,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
14 کویر کاشان A1 کلاف کیلوگرم کارخانه 236,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
16 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 236,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
18 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 236,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
20 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 236,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
22 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 236,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
25 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 236,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
28 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 236,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
32 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 236,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
34 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 236,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
36 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 236,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
38 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 236,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
40 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 182,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
42 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 182,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
44 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 236,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
46 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 182,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
48 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 182,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
50 کویر کاشان A1 شاخه 6 متری کیلوگرم کارخانه 236,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد ساده ابهر
سایز سازنده استاندارد وضعیت واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
5.5 ابهر A1 کلاف کیلوگرم بنگاه تهران 176,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
6.5 ابهر A1 کلاف کیلوگرم بنگاه تهران 181,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد ساده نطنز
سایز سازنده استاندارد وضعیت واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
6.5 نطنز A1 کلاف کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
6.5 نطنز A1 کلاف کیلوگرم بنگاه تهران 161,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد ساده فولاد متین
سایز سازنده استاندارد وضعیت واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
10 فولاد متین A1 شاخه 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
12 فولاد متین A1 شاخه 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
14 فولاد متین A1 شاخه 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 187,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
16 فولاد متین A1 شاخه 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 187,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
18 فولاد متین A1 شاخه 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 187,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
20 فولاد متین A1 شاخه 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 187,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
22 فولاد متین A1 شاخه 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 187,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
25 فولاد متین A1 شاخه 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 187,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت میلگرد ساده ملایر
سایز سازنده استاندارد وضعیت واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
6.5 ملایر A1 کلاف کیلوگرم بنگاه تهران 157,000 ۱۴۰۱/۱۱/۱۳

نمایندگی کسمک ترکیه
نمایندگی بهلر اتریش
عاملیت فروش فولاد آلیاژی
نمایندگی فولاد آلیاژی اصفهان