logo
logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000قیمت بدون ارزش افزوده

قیمت با ارزش افزوده


قیمت انواع میلگرد آجدار :


با توجه به نوسانات لحظه ای قیمت در بازار، شما عزیزان می توانید، برای اطلاعات بیشتر و قیمت دقیق تر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت میلگرد آجدار میانه
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
14 میانه A3
243,000
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 میانه A3
243,000
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 میانه A3
243,000
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 میانه A3
243,000
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 میانه A3
243,000
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 میانه A3
243,000
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 میانه A3
243,000
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 میانه A3
243,000
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
14 ذوب آهن اصفهان A3
261,600
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 ذوب آهن اصفهان A3
265,960
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 ذوب آهن اصفهان A3
261,600
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 ذوب آهن اصفهان A3
261,600
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 ذوب آهن اصفهان A3
261,600
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 ذوب آهن اصفهان A3
263,780
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 ذوب آهن اصفهان A3
261,600
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 ذوب آهن اصفهان A3
260,510
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 ظفر بناب A2
277,950
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 ظفر بناب A2
276,860
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 ظفر بناب A3
276,860
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 ظفر بناب A3
273,590
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 ظفر بناب A3
273,590
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 ظفر بناب A3
273,590
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 ظفر بناب A3
273,590
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 ظفر بناب A3
273,590
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 ظفر بناب A3
273,590
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 ظفر بناب A3
273,590
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار نیشابور
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
12 نیشابور A3
293,210
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 نیشابور A3
296,480
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
14 نیشابور A3
287,760
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 نیشابور A3
296,480
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
16 نیشابور A3
287,760
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 نیشابور A3
296,480
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
18 نیشابور A3
287,760
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 نیشابور A3
296,480
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
20 نیشابور A3
287,760
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 نیشابور A3
287,760
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 نیشابور A3
296,480
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
25 نیشابور A3
296,480
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
25 نیشابور A3
287,760
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 نیشابور A3
287,760
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 نیشابور A3
296,480
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
32 نیشابور A3
289,940
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 آذر فولاد امین A2
270,320
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 آذر فولاد امین A2
268,140
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 آذر فولاد امین A3
270,320
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 آذر فولاد امین A3
268,140
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 آذر فولاد امین A3
265,960
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 آذر فولاد امین A3
265,960
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 آذر فولاد امین A3
265,960
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 آذر فولاد امین A3
265,960
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 آذر فولاد امین A3
265,960
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 آذر فولاد امین A3
265,960
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 آذر فولاد امین A3
265,960
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 آذر فولاد امین A3
265,960
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار ابهر
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 ابهر A2
274,680
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 ابهر A2
269,230
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 ابهر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 ابهر A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 ابهر A2
269,230
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 ابهر A3
269,230
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 ابهر A3
269,230
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 ابهر A3
269,230
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 ابهر A3
269,230
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 ابهر A3
269,230
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 ابهر A3
269,230
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
10 امیرکبیر A2
274,680
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 امیرکبیر A3
274,680
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 امیرکبیر A3
273,590
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 امیرکبیر A3
277,950
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
14 امیرکبیر A3
270,320
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 امیرکبیر A3
274,680
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
16 امیرکبیر A3
270,320
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 امیرکبیر A3
274,680
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
18 امیرکبیر A3
270,320
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 امیرکبیر A3
274,680
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
20 امیرکبیر A3
274,680
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
20 امیرکبیر A3
270,320
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 امیرکبیر A3
274,680
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 امیرکبیر A3
274,680
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
25 امیرکبیر A3
274,680
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 امیرکبیر A3
274,680
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
28 امیرکبیر A3
276,860
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 امیرکبیر A3
273,590
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار فایکو
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
14 فایکو A3
276,860
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 فایکو A3
276,860
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 فایکو A3
276,860
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 فایکو A3
276,860
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 فایکو A3
276,860
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 فایکو A3
276,860
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 فایکو A3
276,860
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
12 جهان فولاد سیرجان A3
265,960
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 جهان فولاد سیرجان A3
263,780
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 جهان فولاد سیرجان A3
263,780
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 جهان فولاد سیرجان A3
261,600
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 جهان فولاد سیرجان A3
261,600
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 جهان فولاد سیرجان A3
261,600
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 جهان فولاد سیرجان A3
261,600
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 جهان فولاد سیرجان A3
262,690
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار بافق یزد
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 بافق یزد A3
287,760
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 بافق یزد A3
272,500
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 بافق یزد A3
270,320
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 بافق یزد A3
265,960
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 بافق یزد A3
264,870
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 بافق یزد A3
265,960
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 بافق یزد A3
265,960
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 بافق یزد A3
265,960
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 بافق یزد A3
265,960
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 بافق یزد A3
265,960
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 بافق یزد A3
265,960
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار شاهرود
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
10 شاهرود A3
287,760
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 شاهرود A3
283,400
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 شاهرود A3
277,950
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 شاهرود A3
277,950
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 شاهرود A3
277,950
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 شاهرود A3
277,950
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 شاهرود A3
277,950
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 شاهرود A3
277,950
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 شاهین بناب A2
281,220
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 شاهین بناب A2
277,950
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 شاهین بناب A3
277,950
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 شاهین بناب A3
275,770
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 شاهین بناب A3
275,770
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 شاهین بناب A3
275,770
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 شاهین بناب A3
275,770
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 شاهین بناب A3
275,770
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 شاهین بناب A3
275,770
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 شاهین بناب A3
275,770
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 شاهین بناب A3
275,770
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
14 صبا فولاد زاگرس A3
268,140
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 صبا فولاد زاگرس A3
268,140
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 صبا فولاد زاگرس A3
268,140
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 صبا فولاد زاگرس A3
268,140
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 صبا فولاد زاگرس A3
268,140
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 صبا فولاد زاگرس A3
268,140
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار راد همدان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 راد همدان A2
296,480
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 راد همدان A2
292,120
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 راد همدان A3
288,850
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 راد همدان A3
287,760
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 راد همدان A3
287,760
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 راد همدان A3
287,760
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 راد همدان A3
287,760
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 راد همدان A3
287,760
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 راد همدان A3
288,850
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 راد همدان A3
288,850
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار حدید سیرجان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 حدید سیرجان A2
281,220
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 حدید سیرجان A2
280,130
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 حدید سیرجان A3
280,130
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 حدید سیرجان A3
275,770
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 حدید سیرجان A3
275,770
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 حدید سیرجان A3
275,770
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 حدید سیرجان A3
275,770
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 آناهیتا گیلان A2
284,490
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 آناهیتا گیلان A2
282,310
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 آناهیتا گیلان A3
282,310
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 آناهیتا گیلان A3
279,040
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 آناهیتا گیلان A3
279,040
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 آناهیتا گیلان A3
279,040
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 آناهیتا گیلان A3
279,040
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 آناهیتا گیلان A3
279,040
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 آناهیتا گیلان A3
279,040
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 آناهیتا گیلان A3
279,040
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 آناهیتا گیلان A3
279,040
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار کاشان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 کاشان A2
277,950
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
8 کاشان A3
277,950
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 کاشان A2
262,690
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 کاشان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 کاشان A2
264,870
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 کاشان A3
265,960
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 کاشان A3
262,690
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 کاشان A3
262,690
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
18 کاشان A3
261,600
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران
20 کاشان A3
261,600
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 کاشان A3
261,600
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 کاشان A3
261,600
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 کاشان A3
261,600
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 کاشان A3
261,600
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
36 کاشان A3
292,120
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
40 کاشان A3
292,120
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار قائم
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
12 قائم A3
289,940
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 قائم A3
289,940
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 قائم A3
289,940
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 قائم A3
289,940
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 قائم A3
289,940
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 قائم A3
289,940
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 قائم A3
289,940
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 قائم A3
289,940
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 قائم A3
289,940
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 نورد گرم سمنان A3
281,220
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 نورد گرم سمنان A3
292,120
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 نورد گرم سمنان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 نورد گرم سمنان A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
10 آریان فولاد A2
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 آریان فولاد A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 آریان فولاد A2
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 آریان فولاد A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 آریان فولاد A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 آریان فولاد A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 آریان فولاد A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 آریان فولاد A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 آریان فولاد A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 آریان فولاد A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 فولاد سپهر ایرانیان A2
281,220
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
10 آریا ذوب A2
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 آریا ذوب A2
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 آریا ذوب A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 آریا ذوب A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 آریا ذوب A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 آریا ذوب A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 آریا ذوب A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 آریا ذوب A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 آریا ذوب A3
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 کاوه تیکمه داش A3
267,050
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
8 کاوه تیکمه داش A2
263,780
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 کاوه تیکمه داش A3
265,960
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 کاوه تیکمه داش A2
262,690
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 کاوه تیکمه داش A3
262,690
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 کاوه تیکمه داش A3
261,600
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 کاوه تیکمه داش A3
261,600
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 کاوه تیکمه داش A3
261,600
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 کاوه تیکمه داش A3
261,600
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 کاوه تیکمه داش A3
261,600
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 کاوه تیکمه داش A3
261,600
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 کاوه تیکمه داش A3
261,600
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 کاوه تیکمه داش A3
261,600
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
14 ذوب و نورد کرمان A3
261,600
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 ذوب و نورد کرمان A3
261,600
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 ذوب و نورد کرمان A3
260,510
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 ذوب و نورد کرمان A3
234,350
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 ذوب و نورد کرمان A3
234,350
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
8 درپاد تبریز A2
304,110
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
10 درپاد تبریز A2
303,020
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
12 درپاد تبریز A3
301,930
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 درپاد تبریز A3
299,750
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 درپاد تبریز A3
299,750
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 درپاد تبریز A3
299,750
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 درپاد تبریز A3
299,750
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 درپاد تبریز A3
299,750
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 درپاد تبریز A3
299,750
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
قیمت میلگرد آجدار کوثر اهواز
سایز سازنده استاندارد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی طول واحد محل تحویل
12 کوثر اهواز A3
243,070
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
14 کوثر اهواز A3
240,890
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
16 کوثر اهواز A3
240,890
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
18 کوثر اهواز A3
239,800
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
20 کوثر اهواز A3
239,800
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
22 کوثر اهواز A3
239,800
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
25 کوثر اهواز A3
239,800
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
28 کوثر اهواز A3
239,800
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه
32 کوثر اهواز A3
239,800
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه

نمایندگی کسمک ترکیه
نمایندگی بهلر اتریش
عاملیت فروش فولاد آلیاژی
نمایندگی فولاد آلیاژی اصفهان

چرا میلگرد آجدار، آج دارد؟

میلگرد یکی از پروفیل های مهم در صنعت ساختمان سازی است که سطح مقطعی دایره ای شکل دارد اما به لحاظ عوامل گوناگون مثل استانداردهای تولید، شکل ظاهری، جنس و کاربرد، تنوع بالایی دارد. میلگرد از نظر ظاهری به ساده، آجدار مارپیچ، آجدار جناقی و میلگرد آجدار مرکب تقسیم می شود که هر کدام از این محصولات در دو حالت شاخه و کلاف به بازار عرضه می شوند.

میلگرد آجدار، همانطور که از اسمش مشخص است، شیار یا آج هایی دارد که در بتن برای ایجاد مقاومت کششی مناسب و جبران مقاومت کششی کم بتن مورد استفاده قرار می گیرد. این میلگرد برای ایجاد ستون‌ ها و تیرهای تقویت ‌شده بتنی در سازه ‌های مهندسی استفاده می‌شود. آج این میلگردها به شکل یکنواخت یا مارپیچ، دوکی شکل یا مرکب با درصدی کربن و قابلیت خم پذیری و سختی است.

صرفه جویی در هزینه ها

میلگرد یکی از پروفیل های مهم در صنعت ساختمان سازی است که سطح مقطعی دایره ای شکل دارد اما به لحاظ عوامل گوناگون مثل استانداردهای تولید، شکل ظاهری، جنس و کاربرد تنوع بالایی دارد. میلگرد از نظر ظاهری به ساده، آجدار مارپیچ، آجدار جناقی و میلگرد آجدار مرکب تقسیم می شود که هر کدام از این محصولات در دو حالت شاخه و کلاف به بازار عرضه می شود.

میلگرد فولادی آجدار نوعی فولاد تغییر شکل یافته و با استحکام بالاست که با چرخش سرد کنترل شده میلگرد نورد گرم تولید می شود. این میلگرد دارای برجستگی هایی روی سطح خود است که به آج معروف است از این رو میلگرد فولادی آجدار نامیده می شود. اندازه آنها متفاوت است و از 8 میلی متر تا 40 میلی متر عرض دارد. این میلگرد دارای ویژگی های خاصی است که آن را به میلگرد تابیده در تقویت بتن ترجیح می دهد. این ویژگی ها از انعطاف پذیری تا ماهیت صرفه جویی در هزینه آنها متغیر است.

این میگرد می‌تواند تا 180 درجه بدون ترک یا شکستگی خم شود، ویژگی‌ های ساختاری آنها این امکان را فراهم می‌ کند که با فلاش الکتریکی مانند جوش قوس الکتریکی و جوش لب به لب جوش داده شوند. این میلگرد نسبت به میلگرد پیچ خورده معمولی دارای خواص اتصال عالی است. بنابراین، استفاده از آن هزینه آرماتور را تا 30 تا 40 درصد کاهش می دهد، از این جهت بسیار مقرون به صرفه است. معمولا میلگرد آجدار از فولاد سکوریت ساخته می‌ شود که آن را در برابر زنگ زدگی مقاوم می ‌کند. این امر بسیار مهم است زیرا از آنجایی که زنگ زدگی حجم بیشتری درون بتن می گیرد باعث می شود بتن دچار ترک خوردگی شود.

علاوه بر این، خم کردن، ثابت کردن و جابه جایی میلگرد آجدار بسیار ساده است که باعث کاهش کار می شود. همچنین می توان از آن برای تمام انواع اصلی سازه های بتن استفاده کرد. در مقایسه با میلگرد پیچ خورده که در آن بتن ممکن است بلغزد و باعث ایجاد ترک شود، سطح آجدار پیوند بهتری با بتن را تضمین می کند. میلگرد آجدار مانند تقریبا تمام محصولات فلزی قابل بازیافت است. معمولا با سایر محصولات فولادی ترکیب و ذوب می شود و برای استفاده مجدد دوباره شکل می گیرد.

چرا میلگرد آج دارد؟

اهمیت میلگرد در ساخت و ساز تا آنجایی است که تقریبا هیچ سازه ای بدون میلگرد یافت نمی شود و دلیل وجود آن برای افزایش ایمنی ساختمان و بالا رفتن مقاومت سازه ضروری است، زیرا یک سازه بدون میلگرد نمی تواند مدت زیادی دوام بیاورد و خیلی زود ظاهر و استحکام خود را از دست می دهد.

میلگرد آجدار، همانطور که از اسمش مشخص است، شیار یا آج هایی دارد که در بتن برای ایجاد مقاومت کششی مناسب و جبران مقاومت کششی کم بتن مورد استفاده قرار می گیرد. آج این میلگردها به شکل یکنواخت یا مارپیچ، دوکی شکل یا مرکب با درصدی کربن و قابلیت خم پذیری و سختی است. میلگردهای آجداری که دارای آج مارپیچ یا یکنواخت هستند از نوع A2 بوده و به علت خم پذیری بهتر در ساخت خاموت از آن استفاده می شود.

میلگرد با این هدف که نامتوازن بودن و عدم تعادل را برطرف کند، مقاومت ساختمان و بتن را افزایش می دهد و موجب یک اتصال و پیوند محکم و قوی در سازه می شود. آج و شیار موجود در میلگرد دقیقا برای این است تا پیوند محکم تری را با سازه برقرار کند و باعث افزایش مقاومت بتن شود و از لغزش و سرخوردن بتن جلوگیری کند.

این موضوع (شیارهای موجود در میلگرد) درست مانند کارکرد پیچ است. یک پیچ با شیارهایی که دارد موجب می شود در جای خود محکم تر قرار بگیرد و اتصال قوی تری را برقرار کند. شیارهای موجود در میلگرد هم به همین شکل عمل می کند و موجب قوی تر شدن پیوند و اتصال میلگرد در بتن می شود و مقاومت سازه بالاتر را بالاتر می برد. برای همین است که میلگرد آجدار و دارای شیار بسیار بیشتر از میلگرد بدون آج استفاده می شود. به طور کل وجود میلگرد در بتن باعث می شود سازه علاوه بر تحمل بار فشار که توسط بتن انجام می شود، به تحمل کششی بالایی دست پیدا کند.

انواع میلگرد آجدار

همانطور که اشاره شد؛ میلگرد آجدار، میله فلزی توپری است که روی سطح آن عاج یا شیار مختلف و منحصر به فردی قرار گرفته است که به استحکام بهتر و همچنین عملکرد بهتر آن کمک می کند. میلگرد آجدار در انواع و گرید های متفاوتی (۲A، A۳ و A۴) تولید می شود که تفاوتش در میزان آج روی میلگردهاست.

• میلگرد آجدار گروه A2

جزو میلگردهای نیمه ‌سخت محسوب می شود. افزایش قابلیت خم پذیری این گرید، به دلیل کم بودن کربن موجود در آن است که اصولا در ساخت خاموت استفاده می شود. تنش سیلان در میلگرد آجدار A2 برابر با 3000 کیلوگرم و تنش گسیختگی آن 5000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. این میلگرد به عنوان میلگرد عرضی قابل استفاده است. قابلیت جوشکاری هم ندارد.

• میلگرد آجدار گروه A3

نیز جزو میلگرد نیمه سخت است. شکل آج‌ های این میلگرد به‌ صورت جناغی یا هفت و هشتی است و از میلگرد آجدار گروه A2 مقاوم تر است. تنش سیلان در این میلگرد 4000 و تنش گسیختگی آن 6000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است. این میلگرد به عنوان میلگرد طولی قابل استفاده است. همچنین جوشکاری روی این گروه مجاز نیست.

• میلگرد آجدار گروه A4

از دسته محصولات سخت بوده و شکل آج‌ های آن به ‌صورت مرکب است و همین شکل ظاهری آج‌ ها موجب تمایز این میلگرد از سایر رده ‌ها شده است. سازه‌ های ساخته شده با این میلگرد سبک‌ تر و مستحکم‌ تر از گروه‌ های دیگر است، از این رو قیمت میلگرد A4 از گروه‌ های A2 و A3 بالاتر است.

کاربرد میلگرد آجدار

میلگرد با فرایند نورد گرم ساخته می شود و در صنایع مختلف بخصوص صنعت ساخت و ساز، کاربرد فوق العاده ای دارد. هر نوع میلگرد با توجه به شکل ظاهری اش در بخش خاصی از ساختمان، مورد استفاده قرار می گیرد. در صنعت ساختمان سازی برای مقاوم‌ سازی بتن در انواع سازه‌ بتنی مانند پل ‌ها، ایستگاه ‌های اتوبوس BRT، ساختمان ‌ها، برج ‌ها، ساختن خاموت، بتن ریزی دیواره و کف سازه ها و افزایش مقاومت بتن کارایی دارد. علاوه بر این، در صنایع دیگر ازجمله فنرسازی و ساخت سازه های هنری نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع میلگرد آجدار از نظر تولید:

• میلگرد آجدار ترمومکانیکی (TMT)

این نوع از میلگرد، در دمای خیلی بالا ساخته شده و دارای مقاومت زیادی است و در سازه بتنی همراه با سیمان مسلح مقاومت زیادتری را بوجود می آورد. این مقطع دارای خواصی از جمله؛ استحکام، قابلیت جوشکاری، توانایی خمش پذیری، انعطاف پذیری، استانداردهای بالای بین‌‌المللی، مقاوم در برابر زنگ‌‌زدگی، ضدزلزله و دمای بالا است.

• میلگرد آجدار مقاومت بالا (HSD)

این نوع از میلگرد برای مقاومت بالا و در شکل مارپیچی و پیچیده در ساخت و ساز به کار می رود و از قطر ۴ تا ۵۰ میلیمتر ساخته می شود. این محصول دارای کربن کمی است و قابلیت جوشکاری و استحکام کششی و انعطاف پذیری و وزن کمی دارد. از ویژگی های بارز این مقطع استفاده برای افزایش تنش و فشرده سازی است.

وزن میلگرد آجدار

یکی از معیارها در انتخاب و تشخیص میلگرد، وزن آن است. میلگردهای ساخت ایران بر اساس استاندارد دین (DIN) آلمان ساخته می ‌شوند. نوع ساده یا آجدار بودن میلگرد تاثیری بر وزن آن ندارد و هر دو بر یک اساس محاسبه می شود؛ به همین دلیل روش محاسبه وزن آرماتور برای تمام کارخانه ‌ها با هم یکسان است.

قیمت میلگرد

میلگرد ساده و آجدار، هر دو در بازار به‌ صورت شاخه‌ ای یا کیلویی به فروش می ‌رسند. و مانند دیگر مقاطع فولادی تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز، میزان عرضه و تقاضا، قیمت جهانی فولاد، قیمت مواد اولیه و سیاست‌ های کلان اقتصادی کشور است. علاوه بر آن قیمت میلگردها به مشخصات فیزیکی و شیمیایی و جنس فولاد به کار رفته هم مربوط می شود. اما در نهایت می توان گفت که قیمت میلگردهای ساده از میلگردهای آجدار گران‌تر است. در بین میلگردهای آجدار، قیمت میلگرد A4 نسبت به میلگردهای آجدار A2 و A3 بیشتر بوده و میزان آن بسته به سایز آرماتور متفاوت خواهد بود. لازم به ذکر است که وزن هر شاخه میلگرد در یک سایز مشخص با توجه به برند و کارخانه تولیدکننده آن نیز متفاوت است.

همان‌طور که گفته شد طبق استانداردهای موجود برای هر سایز مشخص، وزن معینی تعریف می‌شود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اگر وزن انواع میلگرد از مقدار استاندارد پایین‌ تر باشد، سطح مقطع میلگرد کوچک‌تر بوده و میزان بار کمتری را تحمل خواهد کرد که موجب ضعیف شدن سازه می‌شود.

در هر صورت، قیمت میلگرد آجدار نیز مثل دیگر مقاطع فولادی قیمت ثابت و مشخصی ندارد. زیرا نوسانات نرخ ارز و همچنین قیمت های بازار آهن و فولاد با تغییرات لحظه ای روبه روست. به همین جهت برای اطلاع از قیمت روز میلگرد آجدار، از متخصصینی مشورت بگیرید. کارشناسان بخش فروش حامیران در این زمینه با کمال صبر و بردباری، پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستند.