قیمت میلگرد آجدار 20میانه، قیمت امروز میلگرد آجدار، قیمت میلگرد 10آجدار

logo
logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
برند

سایز
قیمت میلگرد آجدار میانه
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
14 میانه A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 میانه A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 میانه A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 میانه A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 میانه A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 میانه A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
28 میانه A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
32 میانه A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
14 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 201,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 205,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 201,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 201,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 201,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 203,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
28 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 201,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
32 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 ظفر بناب A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 198,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 ظفر بناب A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 197,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 197,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 194,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 194,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 194,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 194,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 194,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 194,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
28 ظفر بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 194,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت میلگرد آجدار نیشابور
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
12 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 179,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 182,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 174,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 182,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 174,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 182,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 174,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 182,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 174,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 174,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 182,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 182,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 174,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
28 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 174,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
28 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 182,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
32 نیشابور A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 176,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت میلگرد آجدار آذر فولاد امین
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 آذر فولاد امین A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 آذر فولاد امین A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 198,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 198,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
28 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
32 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت میلگرد آجدار ابهر
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 ابهر A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 ابهر A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 ابهر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 ابهر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 ابهر A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 ابهر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 ابهر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 ابهر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 ابهر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 ابهر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 ابهر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت میلگرد آجدار امیرکبیر
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
10 امیرکبیر A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 201,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 205,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 198,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 198,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 198,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 198,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
28 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 204,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
32 امیرکبیر A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 201,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت میلگرد آجدار فایکو
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
14 فایکو A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 فایکو A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 فایکو A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 فایکو A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 فایکو A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 فایکو A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
32 فایکو A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
12 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 198,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 198,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
28 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 197,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت میلگرد آجدار بافق یزد
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 206,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 192,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 190,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 186,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 185,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 186,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 186,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 186,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 186,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
28 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 186,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
32 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 186,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت میلگرد آجدار شاهرود
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
10 شاهرود A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 شاهرود A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 191,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 شاهرود A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 186,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 شاهرود A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 186,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 شاهرود A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 186,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 شاهرود A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 186,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 شاهرود A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 186,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 شاهرود A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 186,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 شاهین بناب A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 شاهین بناب A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 197,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 شاهین بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 197,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 شاهین بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 شاهین بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 شاهین بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 شاهین بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 شاهین بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 شاهین بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
28 شاهین بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
32 شاهین بناب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
14 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت میلگرد آجدار راد همدان
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 راد همدان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 207,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 راد همدان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 204,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 راد همدان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 201,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 راد همدان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 راد همدان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 راد همدان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 راد همدان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 راد همدان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 راد همدان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 201,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
28 راد همدان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 201,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت میلگرد آجدار حدید سیرجان
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 حدید سیرجان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 201,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 حدید سیرجان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 حدید سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 حدید سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 حدید سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 حدید سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 حدید سیرجان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 آناهیتا گیلان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 آناهیتا گیلان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 آناهیتا گیلان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 آناهیتا گیلان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 197,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 آناهیتا گیلان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 197,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 آناهیتا گیلان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 197,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 آناهیتا گیلان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 197,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 آناهیتا گیلان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 197,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 آناهیتا گیلان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 197,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
28 آناهیتا گیلان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 197,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
32 آناهیتا گیلان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 197,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت میلگرد آجدار کاشان
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 کاشان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 189,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 189,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 کاشان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 175,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 20,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 کاشان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 177,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 178,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 175,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 175,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 174,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 174,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 174,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 174,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
28 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 174,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
32 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 174,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
36 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
40 کاشان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت میلگرد آجدار قائم
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
12 قائم A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 206,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 قائم A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 206,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 قائم A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 206,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 قائم A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 206,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 قائم A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 206,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 قائم A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 206,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 قائم A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 206,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
28 قائم A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 206,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
32 قائم A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 206,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 نورد گرم سمنان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 205,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 نورد گرم سمنان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 205,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 نورد گرم سمنان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 نورد گرم سمنان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
10 آریان فولاد A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 190,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 آریان فولاد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 191,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 آریان فولاد A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 193,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 آریان فولاد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 192,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 آریان فولاد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 191,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 آریان فولاد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 191,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 آریان فولاد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 191,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 آریان فولاد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 191,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 آریان فولاد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 191,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 آریان فولاد A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 191,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 فولاد سپهر ایرانیان A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
10 آریا ذوب A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 آریا ذوب A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 آریا ذوب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 آریا ذوب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 آریا ذوب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 آریا ذوب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 آریا ذوب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 آریا ذوب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
28 آریا ذوب A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 198,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 کاوه تیکمه داش A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 195,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 197,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 کاوه تیکمه داش A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 194,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 194,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 193,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 193,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 193,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 193,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 193,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 193,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
28 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 193,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
32 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 193,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
14 ذوب و نورد کرمان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 177,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 ذوب و نورد کرمان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 177,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 ذوب و نورد کرمان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 176,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 ذوب و نورد کرمان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 176,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 ذوب و نورد کرمان A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 176,500 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت میلگرد آجدار درپاد تبریز
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 درپاد تبریز A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 درپاد تبریز A2 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 199,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 198,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت میلگرد آجدار کوثر اهواز
سایز سازنده استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
12 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 183,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 181,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 181,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 180,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 180,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 180,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
25 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 180,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
28 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 180,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
32 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متری کیلوگرم کارخانه 180,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

نمایندگی کسمک ترکیه
نمایندگی بهلر اتریش
عاملیت فروش فولاد آلیاژی
نمایندگی فولاد آلیاژی اصفهان

چرا میلگرد آجدار، آج دارد؟

میلگرد یکی از پروفیل های مهم در صنعت ساختمان سازی است که سطح مقطعی دایره ای شکل دارد اما به لحاظ عوامل گوناگون مثل استانداردهای تولید، شکل ظاهری، جنس و کاربرد، تنوع بالایی دارد. میلگرد از نظر ظاهری به ساده، آجدار مارپیچ، آجدار جناقی و میلگرد آجدار مرکب تقسیم می شود که هر کدام از این محصولات در دو حالت شاخه و کلاف به بازار عرضه می شوند.

میلگرد آجدار، همانطور که از اسمش مشخص است، شیار یا آج هایی دارد که در بتن برای ایجاد مقاومت کششی مناسب و جبران مقاومت کششی کم بتن مورد استفاده قرار می گیرد. این میلگرد برای ایجاد ستون‌ ها و تیرهای تقویت ‌شده بتنی در سازه ‌های مهندسی استفاده می‌شود. آج این میلگردها به شکل یکنواخت یا مارپیچ، دوکی شکل یا مرکب با درصدی کربن و قابلیت خم پذیری و سختی است.

صرفه جویی در هزینه ها

میلگرد یکی از پروفیل های مهم در صنعت ساختمان سازی است که سطح مقطعی دایره ای شکل دارد اما به لحاظ عوامل گوناگون مثل استانداردهای تولید، شکل ظاهری، جنس و کاربرد تنوع بالایی دارد. میلگرد از نظر ظاهری به ساده، آجدار مارپیچ، آجدار جناقی و میلگرد آجدار مرکب تقسیم می شود که هر کدام از این محصولات در دو حالت شاخه و کلاف به بازار عرضه می شود.

میلگرد فولادی آجدار نوعی فولاد تغییر شکل یافته و با استحکام بالاست که با چرخش سرد کنترل شده میلگرد نورد گرم تولید می شود. این میلگرد دارای برجستگی هایی روی سطح خود است که به آج معروف است از این رو میلگرد فولادی آجدار نامیده می شود. اندازه آنها متفاوت است و از 8 میلی متر تا 40 میلی متر عرض دارد. این میلگرد دارای ویژگی های خاصی است که آن را به میلگرد تابیده در تقویت بتن ترجیح می دهد. این ویژگی ها از انعطاف پذیری تا ماهیت صرفه جویی در هزینه آنها متغیر است.

این میگرد می‌تواند تا 180 درجه بدون ترک یا شکستگی خم شود، ویژگی‌ های ساختاری آنها این امکان را فراهم می‌ کند که با فلاش الکتریکی مانند جوش قوس الکتریکی و جوش لب به لب جوش داده شوند. این میلگرد نسبت به میلگرد پیچ خورده معمولی دارای خواص اتصال عالی است. بنابراین، استفاده از آن هزینه آرماتور را تا 30 تا 40 درصد کاهش می دهد، از این جهت بسیار مقرون به صرفه است. معمولا میلگرد آجدار از فولاد سکوریت ساخته می‌ شود که آن را در برابر زنگ زدگی مقاوم می ‌کند. این امر بسیار مهم است زیرا از آنجایی که زنگ زدگی حجم بیشتری درون بتن می گیرد باعث می شود بتن دچار ترک خوردگی شود.

علاوه بر این، خم کردن، ثابت کردن و جابه جایی میلگرد آجدار بسیار ساده است که باعث کاهش کار می شود. همچنین می توان از آن برای تمام انواع اصلی سازه های بتن استفاده کرد. در مقایسه با میلگرد پیچ خورده که در آن بتن ممکن است بلغزد و باعث ایجاد ترک شود، سطح آجدار پیوند بهتری با بتن را تضمین می کند. میلگرد آجدار مانند تقریبا تمام محصولات فلزی قابل بازیافت است. معمولا با سایر محصولات فولادی ترکیب و ذوب می شود و برای استفاده مجدد دوباره شکل می گیرد.

چرا میلگرد آج دارد؟

اهمیت میلگرد در ساخت و ساز تا آنجایی است که تقریبا هیچ سازه ای بدون میلگرد یافت نمی شود و دلیل وجود آن برای افزایش ایمنی ساختمان و بالا رفتن مقاومت سازه ضروری است، زیرا یک سازه بدون میلگرد نمی تواند مدت زیادی دوام بیاورد و خیلی زود ظاهر و استحکام خود را از دست می دهد.

میلگرد آجدار، همانطور که از اسمش مشخص است، شیار یا آج هایی دارد که در بتن برای ایجاد مقاومت کششی مناسب و جبران مقاومت کششی کم بتن مورد استفاده قرار می گیرد. آج این میلگردها به شکل یکنواخت یا مارپیچ، دوکی شکل یا مرکب با درصدی کربن و قابلیت خم پذیری و سختی است. میلگردهای آجداری که دارای آج مارپیچ یا یکنواخت هستند از نوع A2 بوده و به علت خم پذیری بهتر در ساخت خاموت از آن استفاده می شود.

میلگرد با این هدف که نامتوازن بودن و عدم تعادل را برطرف کند، مقاومت ساختمان و بتن را افزایش می دهد و موجب یک اتصال و پیوند محکم و قوی در سازه می شود. آج و شیار موجود در میلگرد دقیقا برای این است تا پیوند محکم تری را با سازه برقرار کند و باعث افزایش مقاومت بتن شود و از لغزش و سرخوردن بتن جلوگیری کند.

این موضوع (شیارهای موجود در میلگرد) درست مانند کارکرد پیچ است. یک پیچ با شیارهایی که دارد موجب می شود در جای خود محکم تر قرار بگیرد و اتصال قوی تری را برقرار کند. شیارهای موجود در میلگرد هم به همین شکل عمل می کند و موجب قوی تر شدن پیوند و اتصال میلگرد در بتن می شود و مقاومت سازه بالاتر را بالاتر می برد. برای همین است که میلگرد آجدار و دارای شیار بسیار بیشتر از میلگرد بدون آج استفاده می شود. به طور کل وجود میلگرد در بتن باعث می شود سازه علاوه بر تحمل بار فشار که توسط بتن انجام می شود، به تحمل کششی بالایی دست پیدا کند.

انواع میلگرد آجدار

همانطور که اشاره شد؛ میلگرد آجدار، میله فلزی توپری است که روی سطح آن عاج یا شیار مختلف و منحصر به فردی قرار گرفته است که به استحکام بهتر و همچنین عملکرد بهتر آن کمک می کند. میلگرد آجدار در انواع و گرید های متفاوتی (۲A، A۳ و A۴) تولید می شود که تفاوتش در میزان آج روی میلگردهاست.

• میلگرد آجدار گروه A2

جزو میلگردهای نیمه ‌سخت محسوب می شود. افزایش قابلیت خم پذیری این گرید، به دلیل کم بودن کربن موجود در آن است که اصولا در ساخت خاموت استفاده می شود. تنش سیلان در میلگرد آجدار A2 برابر با 3000 کیلوگرم و تنش گسیختگی آن 5000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. این میلگرد به عنوان میلگرد عرضی قابل استفاده است. قابلیت جوشکاری هم ندارد.

• میلگرد آجدار گروه A3

نیز جزو میلگرد نیمه سخت است. شکل آج‌ های این میلگرد به‌ صورت جناغی یا هفت و هشتی است و از میلگرد آجدار گروه A2 مقاوم تر است. تنش سیلان در این میلگرد 4000 و تنش گسیختگی آن 6000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است. این میلگرد به عنوان میلگرد طولی قابل استفاده است. همچنین جوشکاری روی این گروه مجاز نیست.

• میلگرد آجدار گروه A4

از دسته محصولات سخت بوده و شکل آج‌ های آن به ‌صورت مرکب است و همین شکل ظاهری آج‌ ها موجب تمایز این میلگرد از سایر رده ‌ها شده است. سازه‌ های ساخته شده با این میلگرد سبک‌ تر و مستحکم‌ تر از گروه‌ های دیگر است، از این رو قیمت میلگرد A4 از گروه‌ های A2 و A3 بالاتر است.

کاربرد میلگرد آجدار

میلگرد با فرایند نورد گرم ساخته می شود و در صنایع مختلف بخصوص صنعت ساخت و ساز، کاربرد فوق العاده ای دارد. هر نوع میلگرد با توجه به شکل ظاهری اش در بخش خاصی از ساختمان، مورد استفاده قرار می گیرد. در صنعت ساختمان سازی برای مقاوم‌ سازی بتن در انواع سازه‌ بتنی مانند پل ‌ها، ایستگاه ‌های اتوبوس BRT، ساختمان ‌ها، برج ‌ها، ساختن خاموت، بتن ریزی دیواره و کف سازه ها و افزایش مقاومت بتن کارایی دارد. علاوه بر این، در صنایع دیگر ازجمله فنرسازی و ساخت سازه های هنری نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع میلگرد آجدار از نظر تولید:

• میلگرد آجدار ترمومکانیکی (TMT)

این نوع از میلگرد، در دمای خیلی بالا ساخته شده و دارای مقاومت زیادی است و در سازه بتنی همراه با سیمان مسلح مقاومت زیادتری را بوجود می آورد. این مقطع دارای خواصی از جمله؛ استحکام، قابلیت جوشکاری، توانایی خمش پذیری، انعطاف پذیری، استانداردهای بالای بین‌‌المللی، مقاوم در برابر زنگ‌‌زدگی، ضدزلزله و دمای بالا است.

• میلگرد آجدار مقاومت بالا (HSD)

این نوع از میلگرد برای مقاومت بالا و در شکل مارپیچی و پیچیده در ساخت و ساز به کار می رود و از قطر ۴ تا ۵۰ میلیمتر ساخته می شود. این محصول دارای کربن کمی است و قابلیت جوشکاری و استحکام کششی و انعطاف پذیری و وزن کمی دارد. از ویژگی های بارز این مقطع استفاده برای افزایش تنش و فشرده سازی است.

وزن میلگرد آجدار

یکی از معیارها در انتخاب و تشخیص میلگرد، وزن آن است. میلگردهای ساخت ایران بر اساس استاندارد دین (DIN) آلمان ساخته می ‌شوند. نوع ساده یا آجدار بودن میلگرد تاثیری بر وزن آن ندارد و هر دو بر یک اساس محاسبه می شود؛ به همین دلیل روش محاسبه وزن آرماتور برای تمام کارخانه ‌ها با هم یکسان است.

قیمت میلگرد

میلگرد ساده و آجدار، هر دو در بازار به‌ صورت شاخه‌ ای یا کیلویی به فروش می ‌رسند. و مانند دیگر مقاطع فولادی تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز، میزان عرضه و تقاضا، قیمت جهانی فولاد، قیمت مواد اولیه و سیاست‌ های کلان اقتصادی کشور است. علاوه بر آن قیمت میلگردها به مشخصات فیزیکی و شیمیایی و جنس فولاد به کار رفته هم مربوط می شود. اما در نهایت می توان گفت که قیمت میلگردهای ساده از میلگردهای آجدار گران‌تر است. در بین میلگردهای آجدار، قیمت میلگرد A4 نسبت به میلگردهای آجدار A2 و A3 بیشتر بوده و میزان آن بسته به سایز آرماتور متفاوت خواهد بود. لازم به ذکر است که وزن هر شاخه میلگرد در یک سایز مشخص با توجه به برند و کارخانه تولیدکننده آن نیز متفاوت است.

همان‌طور که گفته شد طبق استانداردهای موجود برای هر سایز مشخص، وزن معینی تعریف می‌شود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اگر وزن انواع میلگرد از مقدار استاندارد پایین‌ تر باشد، سطح مقطع میلگرد کوچک‌تر بوده و میزان بار کمتری را تحمل خواهد کرد که موجب ضعیف شدن سازه می‌شود.

در هر صورت، قیمت میلگرد آجدار نیز مثل دیگر مقاطع فولادی قیمت ثابت و مشخصی ندارد. زیرا نوسانات نرخ ارز و همچنین قیمت های بازار آهن و فولاد با تغییرات لحظه ای روبه روست. به همین جهت برای اطلاع از قیمت روز میلگرد آجدار، از متخصصینی مشورت بگیرید. کارشناسان بخش فروش حامیران در این زمینه با کمال صبر و بردباری، پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستند.