قیمت نبشی

 • ×
 • برند

  ضخامت
  قیمت نبشی بال مساوی آریان فولاد
  ضخامت سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  4 40*40 آریان فولاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 163,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  5 50*50 آریان فولاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 163,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  6 60*60 آریان فولاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 153,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  8 80*80 آریان فولاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 161,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  10 100*100 آریان فولاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 161,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  12 120*120 آریان فولاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 161,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  قیمت نبشی بال مساوی شکفته
  ضخامت سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  3 30*30 شکفته 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 175,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  4 40*40 شکفته 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 170,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  5 50*50 شکفته 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 163,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  6 60*60 شکفته 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 163,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  8 80*80 شکفته 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 165,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  10 100*100 شکفته 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 164,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  قیمت نبشی بال مساوی ناب تبریز
  ضخامت سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  4 40*40 ناب تبریز 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  4 50*50 ناب تبریز 6 متری کیلوگرم کارخانه 163,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  5 50*50 ناب تبریز 6 متری کیلوگرم کارخانه 164,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  3 60*60 ناب تبریز 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  4 60*60 ناب تبریز 12متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  5 60*60 ناب تبریز 6 متری کیلوگرم کارخانه 165,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  7 70*70 ناب تبریز 6 متری کیلوگرم کارخانه 163,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  8 80*80 ناب تبریز 6 متری کیلوگرم کارخانه 163,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  قیمت نبشی بال مساوی اسپیرال
  ضخامت سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  3 30*30 اسپیرال 6 متری کیلوگرم کارخانه 171,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  3 40*40 اسپیرال 6 متری کیلوگرم کارخانه 177,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  4 40*40 اسپیرال 6 متری کیلوگرم کارخانه 165,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  قیمت نبشی بال مساوی ظهوریان
  ضخامت سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  3 30*30 ظهوریان 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 170,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  4 40*40 ظهوریان 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 170,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  5 50*50 ظهوریان 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 170,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  6 60*60 ظهوریان 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 170,400 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  8 80*80 ظهوریان 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 169,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  قیمت نبشی بال مساوی منظومه
  ضخامت سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  4 40*40 منظومه 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 163,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  5 50*50 منظومه 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 163,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  6 60*60 منظومه 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 163,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  قیمت نبشی بال مساوی فولاد سپهر ایرانیان
  ضخامت سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  2.5 30*30 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 164,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  3 40*40 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 164,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  2.5 40*40 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 171,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  4 40*40 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 162,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  5 50*50 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 160,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  3 50*50 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 172,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  6 60*60 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 162,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  5 60*60 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 163,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  8 80*80 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 155,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  10 100*100 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 154,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  12 120*120 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 160,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  قیمت نبشی بال مساوی ابهر
  ضخامت سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  4 40*40 ابهر 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 165,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  قیمت نبشی بال مساوی زنجان
  ضخامت سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  5 50*50 زنجان 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 162,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  6 60*60 زنجان 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 162,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

  نمایندگی کسمک ترکیه
  نمایندگی بهلر اتریش
  عاملیت فروش فولاد آلیاژی
  نمایندگی فولاد آلیاژی اصفهان