قیمت نبشی

logo
logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
برند

ضخامت
قیمت نبشی بال مساوی آریان فولاد
ضخامت سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
4 40*40 آریان فولاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 198,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 50*50 آریان فولاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 198,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 60*60 آریان فولاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 198,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 80*80 آریان فولاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 100*100 آریان فولاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 120*120 آریان فولاد 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت نبشی بال مساوی شکفته
ضخامت سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
3 30*30 شکفته 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 185,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
4 40*40 شکفته 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 50*50 شکفته 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 170,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 60*60 شکفته 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 170,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 80*80 شکفته 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 193,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 100*100 شکفته 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 193,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت نبشی بال مساوی ناب تبریز
ضخامت سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
4 40*40 ناب تبریز 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
4 50*50 ناب تبریز 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 50*50 ناب تبریز 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
3 60*60 ناب تبریز 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
4 60*60 ناب تبریز 12متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 60*60 ناب تبریز 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
7 70*70 ناب تبریز 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 80*80 ناب تبریز 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت نبشی بال مساوی اسپیرال
ضخامت سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
3 30*30 اسپیرال 6 متری کیلوگرم کارخانه 218,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
3 40*40 اسپیرال 6 متری کیلوگرم کارخانه 215,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
4 40*40 اسپیرال 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت نبشی بال مساوی ظهوریان
ضخامت سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
3 30*30 ظهوریان 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
4 40*40 ظهوریان 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 50*50 ظهوریان 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 60*60 ظهوریان 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 80*80 ظهوریان 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت نبشی بال مساوی منظومه
ضخامت سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
4 40*40 منظومه 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 50*50 منظومه 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 60*60 منظومه 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 196,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت نبشی بال مساوی فولاد سپهر ایرانیان
ضخامت سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
2.5 30*30 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 199,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
3 40*40 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 192,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2.5 40*40 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 199,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
4 40*40 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 197,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 50*50 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 188,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
3 50*50 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 60*60 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 197,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 60*60 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 193,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 80*80 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 193,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 100*100 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 193,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 120*120 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کیلوگرم کارخانه 193,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت نبشی بال مساوی ابهر
ضخامت سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
4 40*40 ابهر 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 171,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت نبشی بال مساوی زنجان
ضخامت سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
5 50*50 زنجان 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 60*60 زنجان 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 195,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

نمایندگی کسمک ترکیه
نمایندگی بهلر اتریش
عاملیت فروش فولاد آلیاژی
نمایندگی فولاد آلیاژی اصفهان