logo
logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
قیمت انواع تیرآهن :


با توجه به نوسانات لحظه ای قیمت در بازار، شما عزیزان می توانید، برای اطلاعات بیشتر و قیمت دقیق تر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

قیمت تیرآهن ذوب آهن
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
12 ذوب آهن 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم کارخانه
12 ذوب آهن 12 متری
44,500,000
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین شاخه بنگاه تهران
14 ذوب آهن 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم کارخانه
14 ذوب آهن 12 متری
47,200,000
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین شاخه بنگاه تهران
14 ذوب آهن 12 متری
40,000,000
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ نیمه سبک شاخه بنگاه تهران
16 ذوب آهن 12 متری
56,500,000
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین شاخه بنگاه تهران
16 ذوب آهن 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ نیمه سبک شاخه بنگاه تهران
16 ذوب آهن 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم کارخانه
18 ذوب آهن 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم کارخانه
18 ذوب آهن 12 متری
57,800,000
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ نیمه سبک شاخه بنگاه تهران
18 ذوب آهن 12 متری
64,000,000
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین شاخه بنگاه تهران
20 ذوب آهن 12 متری
66,300,000
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ نیمه سبک شاخه بنگاه تهران
20 ذوب آهن 12 متری
81,200,000
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین شاخه بنگاه تهران
20 ذوب آهن 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم کارخانه
22 ذوب آهن 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین شاخه بنگاه اصفهان
22 ذوب آهن 12 متری
87,700,000
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین شاخه بنگاه تهران
22 ذوب آهن 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم کارخانه
24 ذوب آهن 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین شاخه بنگاه اصفهان
24 ذوب آهن 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم کارخانه
24 ذوب آهن 12 متری
100,500,000
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین شاخه بنگاه تهران
27 ذوب آهن 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم کارخانه
27 ذوب آهن 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین شاخه بنگاه اصفهان
27 ذوب آهن 12 متری
112,350,000
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین شاخه بنگاه تهران
30 ذوب آهن 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم کارخانه
30 ذوب آهن 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین شاخه بنگاه اصفهان
30 ذوب آهن 12 متری
139,000,000
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین شاخه بنگاه تهران
قیمت تیرآهن فایکو
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
14 فایکو 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین شاخه بنگاه تهران
16 فایکو 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین شاخه بنگاه تهران
20 فایکو 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین شاخه بنگاه تهران
قیمت تیرآهن اهواز
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
14 اهواز 12 متری
33,200,000
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین شاخه بنگاه تهران
16 اهواز 12 متری
39,700,000
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین شاخه بنگاه تهران
18 اهواز 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین شاخه بنگاه تهران
قیمت تیرآهن یزد
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
14 یزد 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین شاخه بنگاه تهران
16 یزد 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین شاخه بنگاه تهران
18 یزد 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین شاخه بنگاه تهران
20 یزد 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین شاخه بنگاه تهران
22 یزد 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین شاخه بنگاه تهران
قیمت تیرآهن ترک
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
8 ترک 12 متری
41,500,000
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین شاخه بنگاه تهران
10 ترک 12 متری
41,500,000
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین شاخه بنگاه تهران
33 ترک 12 متری
655,000
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
36 ترک 12 متری
655,000
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
40 ترک 12 متری
655,000
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
45 ترک 12 متری
655,000
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
50 ترک 12 متری
655,000
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
55 ترک 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
60 ترک 12 متری
810,000
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
قیمت تیرآهن روسیه
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
35 روسیه 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
40 روسیه 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
45 روسیه 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
50 روسیه 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
55 روسیه 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
60 روسیه 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
قیمت تیرآهن کره
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
33 کره 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
36 کره 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
40 کره 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
45 کره 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
50 کره 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
50 کره 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
55 کره 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم بنگاه تهران
قیمت تیرآهن بناب
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
14 بناب 12 متری
243,000
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین کیلوگرم کارخانه
قیمت تیرآهن ماهان
سایز سازنده طول قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی استاندارد واحد محل تحویل
14 ماهان 12 متری
35,800,000
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین شاخه بنگاه تهران
16 ماهان 12 متری
تماس بگیرید
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین شاخه بنگاه تهران
18 ماهان 12 متری
57,800,000
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ سنگین شاخه بنگاه تهران

نمایندگی کسمک ترکیه
نمایندگی بهلر اتریش
عاملیت فروش فولاد آلیاژی
نمایندگی فولاد آلیاژی اصفهان

تیرآهن

تیرآهن یکی از اصلی ترین اجزا در ساخت ساختمان های اسکلت فلزی بوده و می توان گفت پرکاربردترین پروفیل ساختمانی محسوب میگردد. فولادهای ساختمانی مدل های گوناگونی را شامل می شود، دلیل مهم بودن این مدل به جهت تحمل و انتقال بارهای زیادی است که تیرآهن وظیفه آن را به عهده دارد.

سطح مقطع این پروفیل ساختمانی به صورت I و H بوده و از آلیاژهای مختلف تشکیل شده است، بخش های مهم تیرآهن شامل جان و بال است که بخش میانی را جان و لبه ها را بال می نامند.

مزایای استفاده از تیرآهن

مزایای استفاده از تیرآهن را می توان اینگونه تعریف کرد که بعد از به اتمام رسیدن سازه امکان توسعه وجود داشته و می توان توسط آن چندین قطعه را به یک دیگر متصل نمود.

تیرآهن ها در ارتفاعات بلند هم کاربرد گسترده ای دارد و امکان نصب و اجرا در سرعت بالا برای آن وجود دارد.

معرفی انواع تیرآهن

تیرآهن IPE:

این تیرآهن به شکل I بوده و بر اساس استاندارد اروپا ضخامت در بال آن ثابت و در ابتدا و انتهای آن به صورت یکنواخت است. در ایران هم این تیرآهن بر اساس همین استاندارد ساخته شده و در بین مشتریان محبوبیت زیادی دارد.

تیرآهن INP:

این تیرآهن بر اساس استاندارد روسیه و چین تولید شده و تفاوت آن با IPE در ضخامت بال آن است.

تیرآهن IPB:

یکی از زیر شاخه های تیرآهن است که به صورت سبک، سنگین و فوق سنگین تولید می گردد. تیرآهن IPB با نام تیرآهن هاش و بال پهن نیز شناخته می باشد.مدل بال پهن سنگین دارای ضخامت بیشتری نسبت به بال سبک است و وزن تیرآهن بال پهن سبک و سنگین در سایز های مختلف، با یک دیگر متفاوت است. علامت V نشان دهنده سنگین بودن و علامت L نماد سبک بودن تیرآهن هاش می باشد، به طور مثال IPBV یعنی تیرآهن هاش سنگین و IPBL تیرآهن سبک را نشان می دهد.

فرآیند تولید تیرآهن

تیرآهن بال پهن نمره 60 تا 100 با روش نورد گرم تولید شده و یکی از روش های رایج شکل دهی فلزات است به این صورت که ابتدا شمش فولادی با مقطع و طول مشخص به درون کوره حرارتی نورد ریخته شده و بعد از رسیدن به درجه حرارت مورد نظر و عبور از فقسه به شکل تیرآهن تتبدیل می گردد و در نهایت با طول دلخواه برش داده شده و دسته بندی می گردد.