قیمت تیراهن 14 فایکو - قیمت تیراهن 14 اهواز - قیمت تیراهن 14 بناب امروز - قیمت تیراهن اهواز

logo
logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
برند

سایز
قیمت تیرآهن ذوب آهن
سایز سازنده طول استاندارد واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
12 ذوب آهن 12 متری سنگین کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 ذوب آهن 12 متری سنگین شاخه بنگاه تهران 30,900,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 ذوب آهن 12 متری سنگین کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 ذوب آهن 12 متری سنگین شاخه بنگاه تهران 36,700,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 ذوب آهن 12 متری نیمه سبک شاخه بنگاه تهران 32,600,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 ذوب آهن 12 متری سنگین شاخه بنگاه تهران 43,200,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 ذوب آهن 12 متری نیمه سبک شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 ذوب آهن 12 متری سنگین کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 ذوب آهن 12 متری سنگین کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 ذوب آهن 12 متری نیمه سبک شاخه بنگاه تهران 48,700,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 ذوب آهن 12 متری سنگین شاخه بنگاه تهران 50,400,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 ذوب آهن 12 متری نیمه سبک شاخه بنگاه تهران 56,900,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 ذوب آهن 12 متری سنگین شاخه بنگاه تهران 60,500,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 ذوب آهن 12 متری سنگین کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 ذوب آهن 12 متری سنگین شاخه بنگاه اصفهان تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 ذوب آهن 12 متری سنگین شاخه بنگاه تهران 85,400,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 ذوب آهن 12 متری سنگین کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
24 ذوب آهن 12 متری سنگین شاخه بنگاه اصفهان تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
24 ذوب آهن 12 متری سنگین کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
24 ذوب آهن 12 متری سنگین شاخه بنگاه تهران 85,800,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
27 ذوب آهن 12 متری سنگین کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
27 ذوب آهن 12 متری سنگین شاخه بنگاه اصفهان تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
27 ذوب آهن 12 متری سنگین شاخه بنگاه تهران 10,900,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
30 ذوب آهن 12 متری سنگین کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
30 ذوب آهن 12 متری سنگین شاخه بنگاه اصفهان تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
30 ذوب آهن 12 متری سنگین شاخه بنگاه تهران 128,400,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت تیرآهن فایکو
سایز سازنده طول استاندارد واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
14 فایکو 12 متری سنگین شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 فایکو 12 متری سنگین شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 فایکو 12 متری سنگین شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت تیرآهن اهواز
سایز سازنده طول استاندارد واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
14 اهواز 12 متری سنگین شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 اهواز 12 متری سنگین شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 اهواز 12 متری سنگین شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت تیرآهن یزد
سایز سازنده طول استاندارد واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
14 یزد 12 متری سنگین شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 یزد 12 متری سنگین شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 یزد 12 متری سنگین شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 یزد 12 متری سنگین شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 یزد 12 متری سنگین شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت تیرآهن ترک
سایز سازنده طول استاندارد واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 ترک 12 متری سنگین شاخه بنگاه تهران 27,700,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 ترک 12 متری سنگین شاخه بنگاه تهران 32,300,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
33 ترک 12 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 560,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
36 ترک 12 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 545,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
40 ترک 12 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 560,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
45 ترک 12 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 580,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
50 ترک 12 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 560,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
55 ترک 12 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
60 ترک 12 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 635,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت تیرآهن روسیه
سایز سازنده طول استاندارد واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
35 روسیه 12 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
40 روسیه 12 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
45 روسیه 12 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
50 روسیه 12 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
55 روسیه 12 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
60 روسیه 12 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت تیرآهن کره
سایز سازنده طول استاندارد واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
33 کره 12 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
36 کره 12 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
40 کره 12 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
45 کره 12 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
50 کره 12 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
50 کره 12 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
55 کره 12 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت تیرآهن بناب
سایز سازنده طول استاندارد واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
14 بناب 12 متری سنگین کیلوگرم کارخانه 203,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت تیرآهن ماهان
سایز سازنده طول استاندارد واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
14 ماهان 12 متری سنگین شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 ماهان 12 متری سنگین شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 ماهان 12 متری سنگین شاخه بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

نمایندگی کسمک ترکیه
نمایندگی بهلر اتریش
عاملیت فروش فولاد آلیاژی
نمایندگی فولاد آلیاژی اصفهان

تیرآهن

تیرآهن یکی از اصلی ترین اجزا در ساخت ساختمان های اسکلت فلزی بوده و می توان گفت پرکاربردترین پروفیل ساختمانی محسوب میگردد. فولادهای ساختمانی مدل های گوناگونی را شامل می شود، دلیل مهم بودن این مدل به جهت تحمل و انتقال بارهای زیادی است که تیرآهن وظیفه آن را به عهده دارد.

سطح مقطع این پروفیل ساختمانی به صورت I و H بوده و از آلیاژهای مختلف تشکیل شده است، بخش های مهم تیرآهن شامل جان و بال است که بخش میانی را جان و لبه ها را بال می نامند.

مزایای استفاده از تیرآهن

مزایای استفاده از تیرآهن را می توان اینگونه تعریف کرد که بعد از به اتمام رسیدن سازه امکان توسعه وجود داشته و می توان توسط آن چندین قطعه را به یک دیگر متصل نمود.

تیرآهن ها در ارتفاعات بلند هم کاربرد گسترده ای دارد و امکان نصب و اجرا در سرعت بالا برای آن وجود دارد.

معرفی انواع تیرآهن

تیرآهن IPE:

این تیرآهن به شکل I بوده و بر اساس استاندارد اروپا ضخامت در بال آن ثابت و در ابتدا و انتهای آن به صورت یکنواخت است. در ایران هم این تیرآهن بر اساس همین استاندارد ساخته شده و در بین مشتریان محبوبیت زیادی دارد.

تیرآهن INP:

این تیرآهن بر اساس استاندارد روسیه و چین تولید شده و تفاوت آن با IPE در ضخامت بال آن است.

تیرآهن IPB:

یکی از زیر شاخه های تیرآهن است که به صورت سبک، سنگین و فوق سنگین تولید می گردد. تیرآهن IPB با نام تیرآهن هاش و بال پهن نیز شناخته می باشد.مدل بال پهن سنگین دارای ضخامت بیشتری نسبت به بال سبک است و وزن تیرآهن بال پهن سبک و سنگین در سایز های مختلف، با یک دیگر متفاوت است. علامت V نشان دهنده سنگین بودن و علامت L نماد سبک بودن تیرآهن هاش می باشد، به طور مثال IPBV یعنی تیرآهن هاش سنگین و IPBL تیرآهن سبک را نشان می دهد.

فرآیند تولید تیرآهن

تیرآهن بال پهن نمره 60 تا 100 با روش نورد گرم تولید شده و یکی از روش های رایج شکل دهی فلزات است به این صورت که ابتدا شمش فولادی با مقطع و طول مشخص به درون کوره حرارتی نورد ریخته شده و بعد از رسیدن به درجه حرارت مورد نظر و عبور از فقسه به شکل تیرآهن تتبدیل می گردد و در نهایت با طول دلخواه برش داده شده و دسته بندی می گردد.