قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ، لیست قیمت لوله گالوانیزه سپاهان، قیمت لوله گالوانیزه بدون درز

logo
logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000قیمت لوله گالوانیزه
ضخامت سایز استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
2 1/2 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
2 3/4 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
2 1 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
2 1/2 1 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
2 1/4 1 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
2 2 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
2 1/2 2 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
2 3 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
2 4 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
2 1/2 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
2 3/4 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
2 1" تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
2.35 2 " تست آب 6 متری شاخه کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
2.5 1/2 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
2.5 3/4 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
2.5 1 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
2.5 1/2 1 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
2.5 1/4 1 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
2.5 2 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
2.5 1/2 2 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
2.5 3 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
2.5 4 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
2.5 1/2 1 " صنعتی 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
2.5 1/2 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
2.5 3/4 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
2.5 1 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
2.5 1/2 1 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
2.5 1/2 1 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
2.5 1/4 1 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
2.5 2 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
3 1/2 1 " صنعتی 6متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
3 2 " صنعتی 6 متری بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
3 2 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
3 1/2 2 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
3 3 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
3 4 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
3 1 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
3 1/2 1 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
3 1/4 1 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
3 2 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
3 1/2 2 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
3 3 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
3 4 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
4 1/2 1 " صنعتی 6 متری بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
5 3 " صنعتی 6 متری بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
قیمت لوله گوشتدار
قطر خارجی * قطر داخلی واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
80*220 کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
83*43 کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
90*40 کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
120*60 کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
133*63 کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
140*80 کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
140*70 کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
150*80 کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۱۳

نمایندگی کسمک ترکیه
نمایندگی بهلر اتریش
عاملیت فروش فولاد آلیاژی
نمایندگی فولاد آلیاژی اصفهان