قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ، لیست قیمت لوله گالوانیزه سپاهان، قیمت لوله گالوانیزه بدون درز

 • ×
 • قیمت لوله گالوانیزه
  ضخامت سایز استاندارد طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  2 1/2 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  2 3/4 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  2 1 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  2 1/2 1 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  2 1/4 1 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  2 2 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  2 1/2 2 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  2 3 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  2 4 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  2 1/2 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  2 3/4 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  2 1" تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  2.35 2 " تست آب 6 متری شاخه کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  2.5 1/2 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  2.5 3/4 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  2.5 1 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  2.5 1/2 1 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  2.5 1/4 1 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  2.5 2 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  2.5 1/2 2 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  2.5 3 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  2.5 4 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  2.5 1/2 1 " صنعتی 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  2.5 1/2 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  2.5 3/4 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  2.5 1 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  2.5 1/2 1 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  2.5 1/2 1 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  2.5 1/4 1 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  2.5 2 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  3 1/2 1 " صنعتی 6متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  3 2 " صنعتی 6 متری بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  3 2 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  3 1/2 2 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  3 3 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  3 4 " صنعتی 6متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  3 1 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  3 1/2 1 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  3 1/4 1 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  3 2 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  3 1/2 2 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  3 3 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  3 4 " تست آب 6 متری کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  4 1/2 1 " صنعتی 6 متری بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  5 3 " صنعتی 6 متری بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت لوله گوشتدار
  قطر خارجی * قطر داخلی واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  80*220 کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  83*43 کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  90*40 کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  120*60 کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  133*63 کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  140*80 کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  140*70 کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  150*80 کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲

  نمایندگی کسمک ترکیه
  نمایندگی بهلر اتریش
  عاملیت فروش فولاد آلیاژی
  نمایندگی فولاد آلیاژی اصفهان