قیمت ورق استیل اصفهان

logo
logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
وضعیت

ضخامت
قیمت ورق استنلس استیل 304L
ضخامت ابعاد آلیاژ وضعیت واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
0.3 1250 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.3 1000 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.4 1250 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.4 1000*2000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.4 1250*2500 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.4 1000 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.5 1250 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.5 1000*2000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.5 1000 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.6 1000*2000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.6 1250*2500 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.6 1250 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.6 1000 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.7 1000*2000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.7 1220*2440 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.7 1250 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.8 1250 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.8 1000*2000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.8 1250*2500 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.8 1000 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.9 1250*2500 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.9 1000 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1 1000*2000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1 1250*2500 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1 1500*3000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1 1000 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1.25 1000*2000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1.25 1250 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1.25 1250*2500 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1.25 1000 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1.5 1000*2000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1.5 1500*3000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1.5 1250 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1.5 1500*6000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2 1000*2000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2 1250*2500 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2 1500*3000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2 1000 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2.5 1000*2000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2.5 1250*2500 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2.5 1250 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2.5 1500*6000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2.5 1500*3000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2.5 1000 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
3 1000*2000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
3 1250*2500 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
3 1500*3000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
3 1500*6000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
3 1500 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
3 1000 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
4 1000 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
4 1250 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
4 1500 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
4 1000*2000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
4 1250*2500 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
4 1500*3000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
4 1500*6000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 1000 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 1250 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 1500 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 1000*2000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 1500*3000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 1500*6000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 1000 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 1500 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 1000*2000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 1250*2500 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 1500*3000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 1500*6000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 1250 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 1000 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 1500 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 1000*2000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 1250 304L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 1500*6000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 1000*2000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 1500*3000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 1500*6000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 1250*2500 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 1000*2000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 1500*3000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 1500*6000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
15 1000*2000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
15 1500*6000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 1500*3000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 6000*2000 304L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت ورق استنلس استیل 316L
ضخامت ابعاد آلیاژ وضعیت واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
1 1000 316L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1 1250 316L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1 1500 316L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1 1000*2000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1 1250*2500 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1.5 1000 316L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1.5 1000*2000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1.5 1250*2500 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1.5 1500*3000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2 1000*2000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2 1250*2500 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2 1500*3000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2.5 1000*2000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2.5 1500*6000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2.5 1500*3000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
3 1500*6000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
3 1000*2000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
3 1250*2500 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
3 1500*3000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
4 1000*2000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
4 1250*2500 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
4 1500*3000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
4 1500*6000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 1000*2000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 1250*2500 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 1500*3000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 1500 316L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 1500*6000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 1500 316L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 1250*2500 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 1000*2000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 1500*3000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 1500*6000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 1250 316L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 1250*2500 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 1000*2000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 1500*3000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 1500*6000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 1000 316L رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 1000*2000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 1500*3000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 1500*6000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 1500*3000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 1500*6000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
15 1000*2000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
15 1500*3000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
15 1500*6000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 1000*2000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 1500*6000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 6000*2000 316L شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت ورق استنلس استیل 1.4828
ضخامت ابعاد آلیاژ وضعیت واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
2 1000*2000 1.4828 شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2 1500*3000 1.4828 شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2 1250*2500 1.4828 شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
3 1000*2000 1.4828 شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
3 1500*3000 1.4828 شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 1500*6000 1.4828 شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 1500*6000 1.4828 شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 1500*6000 1.4828 شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت ورق استنلس استیل 321
ضخامت ابعاد آلیاژ وضعیت واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
1.5 1250*2500 321 شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1.5 1500*3000 321 شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
3 1000*2000 321 شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 1000*2000 321 شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 1500*6000 321 شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 1500*6000 321 شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 1500*6000 321 شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 1500*6000 321 شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 1500*6000 321 شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 1500*6000 321 شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 1500*6000 321 شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت ورق استنلس استیل 430
ضخامت ابعاد آلیاژ وضعیت واحد قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
0.4 1000 430 رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.6 1220*2440 430 شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.7 1000 430 رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.7 1250*2500 430 شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1 1000*2000 430 شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1.2 1000*2000 430 شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
1.5 1000*2000 430 شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2 1000 430 رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2 1000*2000 430 شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2 1220*2440 430 شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
2 1250*2500 430 شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
3 1500 430 رول کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
3 1000*2000 430 شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
3 1500*3000 430 شیت کیلوگرم تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

نمایندگی کسمک ترکیه
نمایندگی بهلر اتریش
عاملیت فروش فولاد آلیاژی
نمایندگی فولاد آلیاژی اصفهان

کاربرد و ویژگی ورق استنلس استیل چیست؟

یکی از ورق های مورد استفاده در صنایع با پایه آهن، ورق استنلس استیل است که کمتر از دو درصد کربن دارد. به هر اندازه که مقدار کربن در آلیاژهای این ورق زیادتر شود، به همان اندازه مقاومت و سختی آن هم افزایش پیدا می ‌کند و البته از قابلیت شکل ‌پذیری آن کاسته می ‌شود. علت نامگذاری آن هم به این دلیل است که بر خلاف فولادهای معمولی در مقابل هوا و رطوبت لکه نمی شوند و زنگ نمی زنند. وجود حداقل 11% کروم (Cr) در فولاد باعث ایجاد خاصیت محافظت یا رویین شدن در مقابل خوردگی می شود. علت به وجود آمدن این خاصیت، تشکیل لایه اکسید کروم بسیار چسبنده با ضخامت تقریبی 100 آنگستروم روی سطح ورق استیل می باشد که اکسیژن موجود در هوا برای ایجاد آن کافی است. در این نوع ورق، آلیاژهای دیگری برای امکان جوشکاری و تقویت سختی وجود دارد.

ورق استنلس استیل چیست؟

فولادها به دو نوع فولاد ساده یا ورق استیل ضدزنگ تقسیم می شوند. مواد اولیه ورق استیل آهن است که با اضافه شدن و ترکیب آهن، کربن، کروم و نیکل، خواص و کاربرد آن تغییر پیدا می‌کند و به ورق استیل تبدیل می‌شود. یکی از مشخصات چشمگیری که در این ورق وجود دارد، مقاوم بودن آن در برابر خوردگی است. همچنین اضافه شدن عنصر مولیبدن به این ورق، مقاومت در برابر خوردگی ناشی از اسیدهای کاهنده را اضافه می ‌کند. نکته جالبی که در این محصول وجود دارد این است که با تغییر درصد مولیبدن و کروم در ترکیبات آن می ‌توان موجب تنوع در کارایی این ورق در بخش‌ های مختلف صنعت شد. البته لازم به ذکر است که این تغییر در عناصر، بر قیمت ورق استیل بی ‌تأثیر نخواهد بود.

استیل ها چند سری دارند از جمله سری 300 و 400. اما معروف ترین و رایج ترین استیل در بازار سری 300 است که ضد زنگ می باشد و به انواع مختلفی مثل 304، 305، 316،321، 347 تقسیم می شود که در بین همه موارد 304 از سایرین پر مصرف تر است.

ابعاد ورق استیل

استنلس استیل در ابعاد متنوعی از جمله 1*2 و 1.25*2.50 متر، 1.22*2.44 متر، 3*1.5 متر و 1.5*6 متر و 2*6 متر تولید و به بازار مصرف عرضه می شود. این ابعاد دارای ضخامت های متفاوتی از 35 صدم میلیمتر تا 20 میلیمتر هستند. همچنین این ورق ها، عرض های 100، 125 و 150 سانتیمتری دارند. ابعاد این ورق بسیار متفاوت و مختلف است که باید با توجه به کاربرد موردنظر، سایز ورق استیل را انتخاب کنید.

برای محاسبه وزن ورق استیل از فرمول «وزن ورق استیل = طول * عرض * ضخامت *چگالی ورق استیل» استفاده می شود.

ویژگی های استنلس استیل

استنلس استیل براق، صاف، ضد زنگ و مقاوم به خوردگی است و به دو صورت رول و شیت در بازار عرضه می شود. این ورق به صورت مات و براق در بازار وجود دارد. نسوز و ضداسید است و روکش هم دارد. از دیگر ویژگی های این مقطع می توان به ظاهر زیبا، قابلیت جوشکاری، قابلیت بازیافت و عمر مفید و طولانی اشاره کرد.

خرید و فروش ورق استیل

در اکثر مواقع، ورق استیل به 3 شکل کویل، ورق استیل برشی و ورق استیل فابریک کارخانه به صورت پالت شده وجود دارد. در شرکت فولاد حامیران، انواع ورق استیل در اشکال، سطوح، ابعاد و ضخامت های متفاوت و با توجه به نیاز و درخواست مشتری عرضه می شود. قیمت ورق استیل ضد زنگ بر اساس ضخامت و آلیاژ سازنده آن متفاوت است. خصوصیت ضد زنگ بودن ورق‌ های استیل مهمترین عامل بالا بودن تقاضای این محصول است. با توجه به اینکه واردات، بخش زیادی از تقاضا را تامین می کند، نوسان قیمتی زیادی را دارد. تهیه این کالا با قیمت مناسب، یکی از دغدغه های فعالان این عرصه است. از دیگر عواملی که موجب تنوع قیمت های استیل می شود؛ گسترده بودن بازه ضخامت ورق‌ های تولیدی است که از 0.3 تا 50 میلیمتر متغیر است.

اظهارنظر درخصوص قیمت ورق استیل به شکل گسترده تر و تحلیلی تر، کمی پیچیده است. نکته قابل تامل در این زمینه قیمت نیکل در سطح جهان است که تاثیر مستقیمی بر تعیین قیمت ورق استیل دارد.

در ورق استیل 304 که پر مصرف ترین ورق استیل در کل دنیاست، حداقل 8 درصد نیکل دارد. یعنی که در هر 100 کیلوگرم مواد اولیه برای تولید ورق استیل 304، نیاز ضروری به 8 کیلوگرم نیکل خواهیم داشت. با توجه به اینکه ورق استیل در حجم های بالا و باورنکردنی ای تولید می شود و تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را به صورت روزانه و یا هفتگی انجام می دهند، هزینه های تولید به شکل نوسانی تغییراتی در پی دارد که تاثیر شگرفی بر قیمت ورق استیل تمام شده خواهد گذاشت.

نکته دیگر در بحث قیمت ورق استیل، آلیاژ یا به عبارتی کد آلیاژی مورد نظر است. ورق استیل انواع مختلفی دارد. تفاوت این کدگذاری آلیاژی در ترکیب شیمیایی و مواد به کار رفته در تولید ورق استیل است. به عنوان مثال، ورق استیل 304 حاوی حداقل 8 درصد نیکل است، در عین حال ورق استیل 316 حداقل 10 درصد نیکل دارد. به همین جهت قیمت ورق استیل 316 با توجه به درصد نیکل بالاتری که در ترکیب شیمیایی آن به کار برده شده است، قطعاً گرانتر از قیمت ورق استیل 304 خواهد بود. به همین ترتیب کدهای آلیاژی بالاتر همچون ورق استیل 321، ورق استیل 309 و ورق استیل 310 و 4841، با توجه به درصد نیکل بالاتری که دارند، قیمت آنها به مراتب بالاتر و گرانتر می باشد.

در صورت نیاز به مشاوره برای خرید ورق استیل می ‌توانید با شماره 02163511 با کارشناسان بخش فروش تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان حامیران شما را در انتخاب محصول مورد نیازتان همراهی کنند. پس از جست و جو و مشاوره محصول موردنظر و استعلام قیمت، سفارش خود را ثبت کنید. کارشناسان در اسرع وقت نسبت به پیگیری سفارش شما اقدام خواهند کرد.