قیمت روز ناودانی

 • ×
 • برند

  سایز
  قیمت ناودانی ایرانی شکفته
  سایز سازنده طول استاندارد واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  6 شکفته 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 168,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  8 شکفته 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 168,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  10 شکفته 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 168,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  12 شکفته 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 172,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  14 شکفته 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت ناودانی ایرانی فایکو
  سایز سازنده طول استاندارد واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  14 فایکو 12 متری سبک کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 فایکو 12 متری سبک کیلوگرم بنگاه تهران 185,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 فایکو 12 متری سبک کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 فایکو 12 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 194,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  14 فایکو 12 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 185,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 فایکو 12 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 222,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت ناودانی ایرانی فولاد تهران
  سایز سازنده طول استاندارد واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  6 فولاد تهران 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 166,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  6 فولاد تهران 6 متری سبک کیلوگرم بنگاه تهران 177,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  8 فولاد تهران 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 164,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  8 فولاد تهران 6 متری سبک کیلوگرم بنگاه تهران 176,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  10 فولاد تهران 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 168,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  10 فولاد تهران 6 متری سبک کیلوگرم بنگاه تهران 176,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت ناودانی ایرانی فولاد فراد
  سایز سازنده طول استاندارد واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  8 فولاد فراد 6 متری سبک کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  10 فولاد فراد 6 متری سبک کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  8 فولاد فراد 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 164,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  10 فولاد فراد 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  قیمت ناودانی اروپایی
  سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  4 اروپا 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 407,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  5 اروپا 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  8 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 414,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  10 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 414,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  12 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 414,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  14 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 414,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 414,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 414,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 380,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  22 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 410,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  24 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 414,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  26 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 433,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  28 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 433,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  30 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 463,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  32 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 461,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  35 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 461,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  38 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 461,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  40 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 442,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  ناودانی هموزن اروپا
  سایز طول سازنده واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  8 12 متری اروپا کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  10 12 متری اروپا کیلوگرم بنگاه تهران 183,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  12 12 متری اروپا کیلوگرم بنگاه تهران 183,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  14 12 متری اروپا کیلوگرم بنگاه تهران 183,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  16 12 متری اروپا کیلوگرم بنگاه تهران 183,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  18 12 متری اروپا کیلوگرم بنگاه تهران 204,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  20 12 متری اروپا کیلوگرم بنگاه تهران 240,000 ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  22 12 متری اروپا کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
  24 12 متری اروپا کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۷/۰۲

  نمایندگی کسمک ترکیه
  نمایندگی بهلر اتریش
  عاملیت فروش فولاد آلیاژی
  نمایندگی فولاد آلیاژی اصفهان