قیمت روز ناودانی

logo
logo
شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران)
02163511
02162846000
برند

سایز
قیمت ناودانی ایرانی شکفته
سایز سازنده طول استاندارد واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
6 شکفته 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 213,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 شکفته 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 213,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 شکفته 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 213,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 شکفته 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 217,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 شکفته 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 217,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت ناودانی ایرانی فایکو
سایز سازنده طول استاندارد واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
14 فایکو 12 متری سبک کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 فایکو 12 متری سبک کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 فایکو 12 متری سبک کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 فایکو 12 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 فایکو 12 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 فایکو 12 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت ناودانی ایرانی فولاد تهران
سایز سازنده طول استاندارد واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
6 فولاد تهران 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 211,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
6 فولاد تهران 6 متری سبک کیلوگرم بنگاه تهران 211,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 فولاد تهران 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 205,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 فولاد تهران 6 متری سبک کیلوگرم بنگاه تهران 205,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 فولاد تهران 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 فولاد تهران 6 متری سبک کیلوگرم بنگاه تهران 202,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت ناودانی ایرانی فولاد فراد
سایز سازنده طول استاندارد واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 فولاد فراد 6 متری سبک کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 فولاد فراد 6 متری سبک کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 فولاد فراد 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 فولاد فراد 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
قیمت ناودانی اروپایی
سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
4 اروپا 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 433,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
5 اروپا 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 429,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
8 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 419,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 419,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 419,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 419,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 419,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 420,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 392,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 418,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
24 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 419,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
26 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 438,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
28 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 438,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
30 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 457,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
32 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 596,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
35 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 466,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
38 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 446,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
40 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 466,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
ناودانی هموزن اروپا
سایز طول سازنده واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
8 12 متری اروپا کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
10 12 متری اروپا کیلوگرم بنگاه تهران 178,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
12 12 متری اروپا کیلوگرم بنگاه تهران 178,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
14 12 متری اروپا کیلوگرم بنگاه تهران 180,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
16 12 متری اروپا کیلوگرم بنگاه تهران 178,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
18 12 متری اروپا کیلوگرم بنگاه تهران 185,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
20 12 متری اروپا کیلوگرم بنگاه تهران 22,000 ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
22 12 متری اروپا کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
24 12 متری اروپا کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

نمایندگی کسمک ترکیه
نمایندگی بهلر اتریش
عاملیت فروش فولاد آلیاژی
نمایندگی فولاد آلیاژی اصفهان