قیمت روز ناودانی

 • ×
 • برند

  سایز
  قیمت ناودانی ایرانی شکفته
  سایز سازنده طول استاندارد واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  6 شکفته 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 177,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  8 شکفته 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 177,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  10 شکفته 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 176,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  12 شکفته 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 179,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  14 شکفته 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 181,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  قیمت ناودانی ایرانی فایکو
  سایز سازنده طول استاندارد واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  14 فایکو 12 متری سبک کیلوگرم بنگاه تهران 190,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  18 فایکو 12 متری سبک کیلوگرم بنگاه تهران 195,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  20 فایکو 12 متری سبک کیلوگرم بنگاه تهران 231,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  18 فایکو 12 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 180,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  14 فایکو 12 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  20 فایکو 12 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  قیمت ناودانی ایرانی فولاد تهران
  سایز سازنده طول استاندارد واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  6 فولاد تهران 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 175,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  6 فولاد تهران 6 متری سبک کیلوگرم بنگاه تهران 175,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  8 فولاد تهران 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 173,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  8 فولاد تهران 6 متری سبک کیلوگرم بنگاه تهران 173,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  10 فولاد تهران 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 173,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  10 فولاد تهران 6 متری سبک کیلوگرم بنگاه تهران 173,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  قیمت ناودانی ایرانی فولاد فراد
  سایز سازنده طول استاندارد واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  8 فولاد فراد 6 متری سبک کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  10 فولاد فراد 6 متری سبک کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  8 فولاد فراد 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران 163,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  10 فولاد فراد 6 متری سنگین کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  قیمت ناودانی اروپایی
  سایز سازنده طول واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  4 اروپا 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 433,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  5 اروپا 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 429,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  8 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 419,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  10 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 419,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  12 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 419,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  14 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 419,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  16 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 419,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  18 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 420,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  20 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 392,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  22 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 418,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  24 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 419,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  26 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 438,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  28 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 438,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  30 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 457,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  32 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 596,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  35 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 466,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  38 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 446,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  40 اروپا 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 466,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  ناودانی هموزن اروپا
  سایز طول سازنده واحد محل تحویل قیمت (ریال) تاریخ بروزرسانی
  8 12 متری اروپا کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  10 12 متری اروپا کیلوگرم بنگاه تهران 185,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  12 12 متری اروپا کیلوگرم بنگاه تهران 185,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  14 12 متری اروپا کیلوگرم بنگاه تهران 185,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  16 12 متری اروپا کیلوگرم بنگاه تهران 185,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  18 12 متری اروپا کیلوگرم بنگاه تهران 204,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  20 12 متری اروپا کیلوگرم بنگاه تهران 240,000 ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  22 12 متری اروپا کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
  24 12 متری اروپا کیلوگرم بنگاه تهران تماس بگیرید ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

  نمایندگی کسمک ترکیه
  نمایندگی بهلر اتریش
  عاملیت فروش فولاد آلیاژی
  نمایندگی فولاد آلیاژی اصفهان